3-6-3-6. روش منظم سازی سریع نامغلوب ……………………………………….73
3-6-3-7. فاصله ازدحام ………………………………………………………………….74
3-6-3-8. آزمایش کروموزوم ……………………………………………………………76
3-6-3-9. روش هدفمند انتخاب ……………………………………………………………..76
3-6-3-10. عملگر تقاطع ……………………………………………………………….77
3-6-3-11. عملگر جهش ……………………………………………………………….78
3-6-3-12. نخبه گرایی ……………………………………………………………………..78
3-6-3-13. پیدا کردن همسایگی جوابا …………………………………………..80
3-6-3-311-. الگوریتم مثل سازی تبرید ……………………………………………80
3-6-3-14. ملاک توقف …………………………………………………………………84
3-6-3-15. عملیات بایگانی ……………………………………………………………..84
3-7 . روشای اندازه گیری کارکرد الگوریتمای چند هدفه …………………………..85
فصل چهارم: محاسبات و یافتهای تحقیق
4-1 . مقدمه ……………………………………………………………………………………………….89
4-2 . نتایج مسایل طراحی شده …………………………………………………………………………90
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهاداتی جهت تحقیقات آینده
5-1 . جمع بندی و نتیجه گیری ………………………………………………………………..103
5-2 . پیشنهاداتی جهت تحقیقات آینده …………………………………………………………..104
پیوست ………………………………………………………………………………………………………..107
منابع …………………………………………………………………………………………………………117
فهرست جداول
جدول 1-1 تصمیمات در زنجیره تامین و سطوح مربوط به اونا ……………………………………………………..5
جدول 1-2 انواع ریسک و منبع اون از نظر چوپرا و میندل 2007 …………………………………………………14
جدول 2-1 تحقیقات انجام شده در مورد مدیریت زنجیره تامین ……………………………………………43
جدول 2-2 اصطلاحات و علایم اختصاری در طراحی شبکه زنجیره تامین …………………………………..50
جدول 2-3 تحقیقات انجام شده در طراحی شبکه زنجیره تامین، مجید رمضانی و همکاران 2013 ……………….51
جدول 4-1 مقادیر پارامترهای الگوریتم NSGA II …………………………………………………………………90
جدول 4-2 نتایج مسایل کوچیک طراحی شده و مقایسه روش دقیق و فرا ابتکاری ……………………….. 91
جدول 4-3 اطلاعات مربوط نقاط کاندید تولید کننده واسه مثال 8 ……………………………………….. 92
جدول 4-4 اطلاعات مربوط به نقاط کاندید مرکزها پخش واسه مثال شماره 8 ………………………….. 93
جدول 4-5 اطلاعات مربوط به خواسته مشتریان واسه مثال شماره 8 …………………………………….. 93
جدول 4-6 اطلاعات مربوط به هزینه انتقال از تولیدکننده گان به مرکزها پخش واسه مثال8 …………. 93
جدول 4-7 اطلاعات مربوط به هزینه انتقال از مرکزها پخش به مشتریان واسه مثال شماره 8 ………. 94
جدول 4-8 حدود بالا و پایین توابع هدف واسه مثال 8 ……………………………………………………….. 94
جدول 4-9 مقادیر بهینه پارتو واسه مثال 8 ……………………………………………………………………………… 95
جدول 4-10 اطلاعات مربوط به احداث یا نبود احداث نقاط کاندید تولید ………………………………….. 95
جدول 4-11 اطلاعات مربوط به احداث یا نبود احداث نقاط کاندید پخش ………………………………….95
جدول 4-12 اطلاعات مربوط به نحوه انتقال از تقاط تولید به مرکزها پخش ………………………………. 96
جدول 4-13 اطلاعات مربوط به نحوه انتقال مرکزها پخش به مشتریان …………………………………….. 96
جدول 4-14 اطلاعات مربوط به بودجه پشتیبان نقاط تولید ……………………………………………………… 97
جدول 4-15 اطلاعات مربوط به بودجه پشتیبان نقاط تولید …………………………………………………….. 97
جدول 4-16 اطلاعات مربوط به زمان بازسازی نقاط تولید ……………………………………………………………..97
جدول 4-17 اطلاعات مربوط به زمان بازسازی مرکزها پخش ……………………………………………………………..97
جدول 4-18 اطلاعات مربوط به بودجه برون سپاری نقاط تولید …………………………………………………..97
جدول 4-19 اطلاعات مربوط به بودجه برون سپاری نقاط تولید ………………………………………………… 98
جدول 4-20 نتایج حل موضوع در ابعاد بزرگ با الگوریتم NSGA II …………………………………………………….92
فهرست شکلا و نمودارها
شکل 1-1 روش تانگ واسه مدیریت ریسک در زنجیره تامین ……………………………………………………15
شکل 3-1 نمایی از مدل مورد بررسی …………………………………………………………………………………….57
شکل 2-3 نحوه نمایش بخش اول کروموزوم ………………………………………………………………………….67
شکل 3-3 نحوه نمایش بخش دوم کروموزوم …………………………………………………………………………….68
شکل 4-3 مرحله اول دکدینگ کردن پخش کننده – مشتری ………………………………………………………68
شکل 5-3 مرحله دوم دکدینگ کردن پخش کننده – مشتری ………………………………………………………..69
شکل 6-3 مرحله سوم دکدینگ کردن پخش کننده – مشتری …………………………………………………….69
شکل 7-3 مرحله چهارم دکدینگ کردن پخش کننده – مشتری …………………………………………………..70
شکل 8-3 مرحله پنجم دکدینگ کردن پخش کننده – مشتری …………………………………………………….70
شکل 9-3 شکل پایانی دکدینگ کردن پخش کننده – مشتری ……………………………………………….70
شکل 10-3 مرحله اول دکدینگ کردن تولید کننده- پخش …………………………………………………………71
شکل 11-3 مرحله دوم دکدینگ کردن تولید کننده- پخش ………………………………………………………71
شکل 12-3 مرحله پایانی دکدینگ کردن تولید کننده- پخش ……………………………………………………71
شکل13-3 نمایش پایانی بخش اول کروموزوم تولید کننده ………………………………………………………71
شکل 14-3 نمایش پایانی بخش دوم کروموزوم پخش ……………………………………………………………..71
شکل 3-15 قدمای الگوریتم NASG II ………………………………………………………………………….72
شکل 16-3 روش منظم سازی نامغلوب سریع ………………………………………………………………………74
شکل 3-17 روش محاسبه فاصله ازدحامی …………………………………………………………………………….75
شکل 3-18 محاسبه فاصله ازدحام …………………………………………………………………………………………76
شکل 3-19 بخش اول عملگر تقاطع ………………………………………………………………………………….77
شکل 3-20 بخش دوم عملگر تقاطع …………………………………………………………………………………..78
شکل 3-21 بخش اول عملگر جهش ………………………………………………………………………………….79
شکل 3-22 بخش دوم عملگر جهش ………………………………………………………………………………..79
شکل 3-23 شبه کد الگوریتم مثل سازی تبرید ……………………………………………………………………..84

فصل اول
مقدمه و کلیات تحقیق
1-1.مقدمه
رقابت شدید و تغییرات سریع در بازارها واولویتای مشتری و همچنین پیشرفت سریع تکنولوژی و جهانی سازی ،سازمانا رو مجبور میکند که بجای فعالیت کردن به شکل انفرادی ،به شکل اعضای یه زنجیره تامین فعالیت کنن.[109] تسهیم سود،به اشتراک گذاشتن ارزش و در آخر کاهش خطرات در زنجیره ای از مفید ارزش آفرین باعث پیشرفت مفاهیمی راهبردی تو یه نظام زنجیره ای شده.در بازار رقابتی موجود در عصر حاضر بنگاههای اقتصادی و تولیدی علاوه بر پرداختن به سازمان ومسایل داخلی خود،به مدیریت و نظارت بر منابع و ارکان در رابطه خارج از سازمان هم توجه زیادی میکنند. این یه آگاهی عمومیه که سازمانا نمی میتونن به عنوان نهاده‌های منزوی شده رقابت کنن و روشنه که کارکردن با همدیگه تو یه شبکه میتواند آسونتر باشه. .دلیل این رسیدن به فایده یا فایدهای بازار رقابتی و در آخر با هدف کسب سهم بازار بیشتره. به یاد این موفقیت پایانی یه سازمان به توانایی مدیریتی اون در کامل‌سازی شبکه پیچیده‌روابط کسب وکار بین شرکای زنجیره تامین‌بستگی داره. [72]
موفقیت یه زنجیره تامین به اتحاد و هماهنگی همه نهادهای اون جهت ایجاد یه فرم از ساختار شبکه مفید،بستگی داره.یه زنجیره تامین مفید منجربه فرایندای بهینه در همه زنجیره تامین میشه و به انجام واکنش سریع به نیازای مشتری کمک میکند .[109] یه زنجیره تامین شامل چار نهاده اصلی شامل تامین کننده ها1 ، تولیدکننده ها2 ، مرکزها توزیع3 و نقاط تقاضا4 میباشد )، که شامل مسایلی مثل انتقال مواد نپخته جهت تولید محصول پایانی به تولید کنندگان و تحویل اون به مشتری نهاییه . مهم ترین هدف این زنجیره بر طرف کردن نیازای مشتری، با کمینه کردن هزینه هاییه که پس بوجود می آید . الان زنجیره های تامین پیچیده ترشده و این باعث آسیب پذیرتر شدن و در خطر ریسکهای مختلف قرار گرفتن اون گردیدهه. یکی از مهمترین ریسک ایی که در این پایان نامه بررسی شده، اختلال5 در تسهیلات در زنجیره تامین میباشد.

1-2.مدیریت زنجیره تامین:
در دنیای رقابتی امروز به یاد مسایلی چون کوتاه شدن عمر جنسا،جهانی شدن بازارها،افزایش علم و قدرت انتخاب مشتریان و تغییر الگوهای خواسته ، مدیران خیلی از صنایع و بنگاههای اقتصادی و تولیدی دریافتند که واسه ادامه حضور در بازار رقابتی و کسب سهم بازار بیشتر،تنها بهبود فرایندای داخلی سازمان کافی نیس بلکه تامین کنندگان هم باید قطعات و مواد آسون رو با بهترین کیفیت و کمترین هزینه تولید کنن و پخش کنندگان جنسا هم باید رابطه نزدیکی با سایستای پیشرفت بازار تولید کننده داشته باشن.با اینجور نگرشی رویکردهای زنجیره تامین6 و مدیریت اون پا به میدون وجود نهادند.[20]
بطور کلی زنجیره تامین زنجیره ایست که همه فعالیتای در مورد جریان جنس و تبدیل مواد از مرحله تهیه ماده آسون تا مرحله تحویل محصول پایانی به مصرف کننده رو شامل میشه.[138] طبق گفته چوپرا و میندل زنجیره تامین شبکه ای از سازمان هاس که وظیفه تولید،فروش و تحویل یه محصول یا خدمت رو واسه بخشی از بازار به عهده دارن. همچنین این افراد در سال 2007 هم بیان داشتن که درون هر سازمانی ،مثل تولید کننده ، رنجیره تامین شامل همه وظایف در بر گرفته دریافت و برآورده کردن خواسته مشتریه.این وظایف شامل پیشرفت محصول جدید ،بازاریابی، عملیات، پخش، پولی، سرویس مشتری و دیگه وظایف در مورد براورده کردن خواسته‌های مشتریه. بر این پایه ، فعالیت ایی مثل برنامه ریزی عرضه و خواسته، فراهم کردن مواد آسون، تولید، نگهداری جنس، کنترل موجودی، پخش و تحویل خدمت به مشتری که در گذشته در سطح سازمان انجام میگرفتند،اینک به سطح زنجیره تامین انتقال یافته ان.موضوع کلیدی در زنجیره تامین ، مدیریت و کنترل هماهنگ تموم این فعالیت هاست.مدیریت زنجیره تامین7 پدیده ایست که این مدیریت وهماهنگی رو به شکلی انجام می ده که مشتریان بتونن خدمت سریع و قابل اطمینان رو با کیفیت بالا و کمترین هزینه ممکن دریافت کنن.واقعا از آنجایی که مشتریان ونیازهایشان دلیل زنجیره تامین هستن،هدف زنجیره تامین کمینه سازی هزینه های سیستم ودر عین حال برآورده کردن نیازای سطح خدمته. [138] در تعریفی دیگه سیمچی لوی و همکاران 2003 مدیریت زنجیره تامین رو مجموعه ای از فعالیتا تعریف میکنند که تموم تامین کنندگان ،تولیدکنندگان، انبارهای مربوط به نگهداری کالاا و خدمات و فروشگاهها رو به شکل مفید کامل میکنند، به نحوی که کالاا در مقدار مناسب،جای مناسب و زمان مناسب و در حد کم هزینه ها و دقیقا منطبق با نیازای مشتریان تولید شده و پخش شه.[121] همچنین طبق گفته لالمنت و همکاران در سال 2008 زنجیره تامین میتواند به خط لوله ای از جریان اطلاعات و مواد فیریکی بین تامین کنندها و مشتریان تشبیه کرد. طبق یه نقطه نظر عملیاتی،این خط لوله مثل یه فرایندی از عملیاتا که پخش شده،کار میکند.بنابرین زنجیره تامین فقط یه ساختار خطی نیس بلکه واقعا یه شبکه8 است. همچنین لالمنت در سال 1998، وو و چانگ در سال 2009 بیان داشتن که مدیریت شبکه زنجیره تامین میتواند به عنوان کامل سازی فرایندای کلیدی تجارت تعریف شه،پس سیستم مدیریت زنجیره تامین تنها وقتی میتواند موفق باشه که همه فرایندهای مورد نیاز تجارت رو تحت پوشش قرار بده .[14] لووی در سال 2004 معتقده زنجیره تامین یه تمرکز مهم از برتری رقابتی واسه تجارت سازمانا داره .مطالعه مدیریت زنجیره تامین روی اینکه چطور یه سازمان ارزش کلی سازمان رو از راه استفاده و استفاده بهتر منابع در همه سازمان ماکسیمم کنه ، تاکید میکند.[60] راس در سال 2011 مدیریت زنجیره تامین رو از سه نظر استراتژیکی9، تاکتیکی10 و تکنولوژیکی11 مورد بررسی قرار داده .از نظر استراتژیکی ، مدیریت زنجیره تامین ، شرکای تجاری زنجیره رو به ایجاد همکاریای مشترک به یاد افزایش توان رقابتی کل زنجیره جهت می ده.از نظر تاکتیکی مدیریت زنجیره تامین به عنوان تکنیک مدیریت عملیاتا در نظر گرفته میشه که به دنبال بهینه سازی قابلیتای عملیاتی سازمانا و بعد هدایت سازمانا واسه جستو جوی همیشگی فرصتای کاهش هزینه و افزایش توان عملیاتی در زنجیره تامینه.و در آخر از نظر تکنولوژیکی فناوریای اطلاعات جدید باعث ایجاد سر و کار و اتحاد بیشتری در بین اعضای زنجیره شده و این همکاری ایجاد شده،شرکتا رو قادر میسازد تا به طور زیادی درآمدا،هزینه ها و استفاده از سرمایه ها رو بیشتر از وابستگی به تواناییا و منابع داخلی خود بهبود بخشند . [110] مسایل در زنجیره تامین در سه سطح مورد بررسی قرار می گیره.سطح اول مسایل هدفمند که جز برنامه ریزی دراز مدت حساب میشه،که میشه به جایابی تسهیلات،انتخاب تامین کننده گان وتولید کنندگان اشاره کرد،در سطح دوم سطح تاکتیکی نام داره و جز مسایل بین مدته، مسایلی مثل لجستیک،تولید و موجودی مورد بررسیه و سطح سوم مربوط به مسایل عملیاتی12ه و جز مسایل کوتاه مدته که به مسایلی چون زمانبندی ، راه یابی و غیره میپردازد.[11] در جدول زیر لیستی از تصمیماتی که در غالب یه مدل برنامه ریزی زنجیره تامین میشه انجام نمود رو تهیه و نوع افق برنامه ریزی این تصمیمات طبق تعاریف ارایه شده رو تعیین میکنیم.

سطوح برنامه ریزینوع تصمیم در زنجیره تامینردیفعملیاتیتاکتیکیاستراتژیک(زمانبندی ماشین ها1(زمانبندی وسایل نقلیه2(راه یابی وسایل نقلیه3(زمانبندی تحویل4(زمان بندی توزیع5((زمانبندی تولید6(تعیین نقاط تامین7(جایابی کارخانه8(انتخاب تکنولوژی جدید9((تعیین کانالای توزیع10(انتخاب سیستم حمل و نقل11(جایابی انبارهای توزیع12(تعیین ظرفیت انبارها13((برنامه ریزی تولید14(انتخاب تامین کننده15(تعیین ظرفیت احداث کارخانه16(راهکارهای تسلط به تورم17(سیاستای پیشرفت زنجیره تامین18(کنترل جریان نقدینگی19(فرق محصول در نقاط مختلف20((مقدار بهینه سفارش دهی از مواد اولیه21(مقدار تولید محصول نهایی22(تخصیص انبارا به هر یک از کارخانه ها23(تخصیص مشتریان به هر یک از انبار ها24(میزان ارسالی از هر خونواده محصول به هر یک از انبار ها25(سطح موجودی از هر محصول26(تعیین نوع وسایل نقلیه واسه حمل کالا27(موجودی پایانی کارخانه در هر بازه زمانی28(حجم انتقال محصول به وسیله هر یک از وسایل نقلیه29(حجم برونسپاری هر یک از جنسا در بازه زمانی30(میزان خرید از هر یک از مواد آسون از فروشنده31(انتخاب پیمانکار تولید جنسا نیمه ساخته32
1-3.طراحی شبکه زنجیره تامین :
طراحی شبکه زنجیره تامین13 مهمترین تصمیم هدفمند در مدیریت زنجیره تامینه که نقش مهمی در اجرای محیطی و اقتصادی زنجیره تامین داره . در حالت کلی طراحی شبکه زنجیره تامین شامل تعیین جای ،تعداد و ظرفیت تسهیلات شبکه و ایجاد جریان مواد بین آنهاست.[88]
دو ویژگی مهمی که در طراحی شبکه زنجیره تامین مورد توجه قرار میگیرد پایایی14 و مقاوم‌سازی15ه . طبق گفته های بانچاچ در سال 2006 پایایی بدین صورت تعریف شد: احتمال اینکه یه سیستم یا اجزای اون وظایف مورد انتظار خودشو درون یه افق وقتی و محیط مشخص اجرا کنن. ایشون همچنین مقاوم سازی رو اینطور تعریف کرده : توانایی سیستم در اجرای تقریبا خوب وظایف مورد انتظار با وجود مشکل ایی در اجزا یا زیر سیستما. پس یه زنجیره تامین وقتی مقاومه که با در نظر گرفتن نبود قطعیت16 در شرایط آینده مثل خواسته ،زمان تدارک، عرضه و غیره، به درستی اجرای نقش کنه و وقتی یه زنجیره تامین پایاست که در وقتی که بخشی از سیستم دچار مشکل شده ،واسه مثال وقتی یه مرکز پخش به یاد شرایط آب وهوایی از دسترس خارج شه، به درستی اجرای نقش کنه.[16]

در این سایت فقط تکه ایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شه که ممکنه هنگام انتقال از فایل ورد به درون سایت کلمات به هم بریزد یا شکلا درج نشه

شما می تونید تکهای دیگری از این مطلب رو با جستجو در همین سایت بخونین

ولی واسه دانلود فایل اصلی با فرمت ورد شامل همه قسمتا با منابع کامل

اینجا کلیک کنین

تعاریف متفاوتی از طراحی شبکه زنجیره تامین در ادبیات موجوده که به چند تا از اونا در زیر اشاره شده . طبق گفته هریسون طراحی شبکه زنجیره تامین شامل مسایلی چون کدوم تسهیلات در شبکه زنجیره تامین باشن(کارخانه ها و انبارها)،اندازه و جای اونا و احداث رابطه حمل و نقل بین اعضای زنجیره تامین ،همچنین چگونگی جریان مواد بین اونا ،است.همچنین طبق گفته ایشون تصمیمات طراحی شبکه مناسب به کاهش هزینه بین 5 تا 60 درصدی ،با وجود 10 درصد خروجی نرمال از پروژه طراحی شبکه زنجیره تامین، منجر میشه.طراحی شبکه زنجیره تامین یه تعهد و ماموریت پیچیدهه . ایشون همچنین معتقده طراحی شبکه زنجیره تامین هسته برنامه ریزی هدفمند در مدیریت زنجیره تامینه . چه ایجاد یه پیکر بندی17 جدید شبکه یا واسه طراحی دوباره یه شبکه موجود.[50]
از نظر امرانی و همکاران 2011 یه موضوع استاندارد طراحی شبکه زنجیره تامین شامل چگونگی پیکربندی شبکه و ماموریت جای آنهاست.در این طراحی بعضی از تسهیلات ممکنه احداث18 یا نبود احداث19 شن. هر آسون کردن انتخابی به یه یا چندین محصول،فعالیتای مونتاژ یا پخش با توجه به ظرفیت موجود در هر جای تخصیص داده شده. ماموریت هر آسون کردن همچنین باید مشخص شده باشه.تامین کنندگان مواد نپخته کلیدی باید انتخاب شده باشن.واسه بازار هر محصول باید یه سیاست بازاریابی و سطوح موجودی و همچنین کمترین و بیشترین سطوح فروش انتخاب شده باشه. هدف عادی در این زنجیره ماکسیمم کردن سود خالص در طول افق برنامه ریزیه.هزینه های عادی شامل هزینه های ثابت جای و پیکربندی تسهیلات، هزینه های ثابت فروشنده و انتخاب سیاست بازار و همچنین هزینه های متغییر شامل تولید، جابجایی، کمبود، موجودی و حمل ونقله.[147]
ان شاه و همکاران در سال 2007 معتقدند که طراحی و تاسیس شبکه زنجیره تامین یه تصمیم استراتژیکه وتاثیرات اون چندین ساله هستش وممکنه در طول این چند سال بعضی از پارامترای محیط تجارت مثل خواسته مشتری تغییر کنه . از اینرو بعضی از پارامترهای اساسی مثل خواسته مشتریان غیر قطعی هستن.یعنی احداث یا نبود احداث یه آسون کردن خیلی زمانبر و پر هزینهه و ایجاد تغییر در تصمیم جای تسهیلات با در نظر گرفتن نوسان پارامترها تو یه زمان کوتاه غیر ممکنه . پس زنجیره تامین باید با در نظر گرفتن پارامترهای غیر قطعی مقاوم طراحی شه .وگرنه اثر نوسانات پارامترها در طول زمان خیلی هنگفت هستش.[144]
نور الحق و همکاران در سال 2006 معتقدند که زنجیره تامین به شکل زنجیره که هر نهاده ای از فرایندی از تولید و عرضه رو بهم وصل میکند،از مواد نپخته تا مصرف کننده پایانی .یه زنجیره تامین شامل سیستمای مختلفی چون تامین کنندگان متفاوت،تولید،ذخیره سازی،حمل ونقل وسیستم خرده فروشیه، و اعلام میدارند که اصطلاح طراحی شبکه زنجیره تامین بعضی وقتا به عنوان هم معنی واسه برنامه ریزی هدفمند زنجیره تامین بکار گرفته میشه.اونا لازم میدونن که در دنیای رقابتی فعلی ، یه شبکه زنجیره تامین توانایی باقی موندن رو واسه زمان زیادی داشته باشه ،درزمان این مدت تعدادی از پارامترا میتوانند تغییر کنن.بررسی ایجاد اصلاحات آینده در پیکربندی شبکه واسه پذیرفتن تغییرات تدریجی در ساختار زنجیره تامین و یا در ظرفیت تسهیلات ،ممکنه مهم باشه.[95]
در مدیریت زنجیره تامین معمولا سه سطح برنامه ریزی با توجه به افق وقتی مورد توجهه. سطح هدفمند ، سطح تاکتیکی و سطح عملیاتی.[11,95] درسطح هدفمند تصمیماتی که تاثیرات دراز مدت روی سازمان دارن ،بررسی میشوند،مثل تعداد،جای و ظرفیت انبارا وکارخانهای تولیدی یا جریان مواد در بین شبکه لجیستیک. تصمیمات هدفمند که شامل سرمایه گزاری بزرگی هستن،تسهیلاتی که فعلا فعالیت میکنند،انتظار میرود واسه یه افق وقتی دراز مدت فعالیت کنن.اگه چه انواع تغییرات جورواجور در طول زمان عمر آسون کردن ممکنه یه جای رو که امروز خوبه ،تبدیل به جای بدی در آینده شه. از اونجایی که فعالیتای تاکتیکی و عملیاتی بعد از بر پا درست کردن تصمیمات هدفمند اجرا میشوند،آرایش شبکه لجیستیک واسه سطح تصمیمات تاکتیکی و هدفمند یه محدود کردن میشه. از آنجایی که تاسیس یا نبود تاسیس تسهیلات اقدام زمانبر و پر هزینه ایست،تغییر آرایش شبکه به آسونی ممکن نیس.از اینرو آرایش زنجیره تامین یه موضوع هدفمند کلیدیه که روی فعالیتای تکتیکی و عملیاتی تاثیرگذار بوده و نیازمند اینه که واسه زمان طولانی و اقدام تاثیرگذار در کل زنجیره تامین، بهینه شه.[90]
یکی از ویژگی ایی که به سختی در مسایل طراحی شبکه زنجیره تامین قابل اجتنابه ، نبود قطعیت آغشته شده با شرایط آیندهه که ممکنه روی ورودی موضوع اثر گزار باشه و نیازمند اینه که این نبود قطعیت در مدل در مراحل تصمیم گیری در نظر گرفته شه. دلایل و منابع مختلفی واسه این نبود قطعیتا هست که میتواند درون مدلا در نظر گرفته شه ،مثل خواسته،هزینه تولید و پخش،تامین مواد نپخته و غیره.این نبود قطعیتای موجود نیازمند یافتن تصمیمات طراحی زنجیره تامین پایدار و بررسی راههایی جهت امتحان و بهینه سازی ریسک در مورد این تصمیماته. [125]

1-4.ریسک و نبود قطعیت در زنجیره تامین :
الان زنجیره های تامین در حال تغییرات زیادی هستن که باعث پیچیدگی بیشتر اونا گردیدهه که میشه به عواملی چون جهانی سازی تجارت20 ،پذیرش بعضی از فلسفهای تجارت مثل ناب21، جواب تاثیرگذار به مشتری و برنامه های جواب انگار سریع اشاره کرد.اجرای این فلسفها و روش ها ممکنه مشکلات و مسایل جدیدی رو بوجود بیاره و ممکنه زنجیره تامین رو در برابر مشکلات ضعیف تر کنه. [22,96,129]
همچنین تو یه محیط تجاری با ویژگیای پیچیده و نبود قطعیتا ،موسسات تولیدی مجبورند زنجیره های تامین خودشو به شکل مفید جهت افزایش کارایی و نرمی ،مدیریت کنن.یکی از اهداف مدیریت زنجیره کاهش تاثیرات منفی مشکلات خارجی و سعی در مدیریت ریسکای قطعی درون زنجیرهه.[55] طبق گفته هیشامودین و همکاران در سال 2013 وجود و پیچیدگیای الان در زنجیره تامین اونا رو آسیب پذیرتر22 در برابر ریسکای جورواجور کرده.این ریسک‌ها ممکنه درون اصطلاحات مختلف قرار گیرند که شامل مشکل،نبود قطعیت و آشوب23ه.[48]

در زیاد موردها ریسک و نبود قطعیت برابر خیال میشوند اما باید به این دقت کنیم که ریسک نتیجه ای از وجود نبود قطعیته ریسک تو یه زنجیره تامین،امکان تغییرات پنهون در تعاملاتیه که بر کاهش ارزش افزوده هر عضو یه زنجیره اثر میگذارد.آزمایش ریسک شامل فعالیت هاییه که مدیران زنجیره تامین رو واسه شناسایی ،محاسبه و اندازه گیری ریسک کلی زنجیره تامین توانا میسازد.مدیریت ریسک24 باید ریسک موجود در ارتباطات سازمانی و درون زنجیره تامین رو آزمایش کنه، تا اینجوری با مدیریت تاثیرگذار اون، آسیب پذیری25 زنجیره تامین رو کاهش دهد.[130]
1-5.انواع ریسک در زنجیره تامین :
واسه کنترل و مدیریت ریسک باید معنای ریسک، انواع ریسک و منابعی که ریسک از اونا ناشی میشه رو رو بشناسیم.
ریسک در زنجیره تامین در ادبیات در اشکال مختلفی مطرح شده. در زیر اشاره جامعی به دسته بندیای انجام شده در مورد رسیک زنجیره تامین شده .
پالسون ریسکای درون زنجیره تامین رو به سه دسته کلی مشکل عملیاتی،مشکل تاکتیکی و نبود قطعیت هدفمند طبقه بندی نمودهه.[15] در حالیکه کلین دورفر و وو انواع ریسک رو به دو دسته ریسک هماهنگی بین خواسته و تامین و ریسک مشکل طبقه بندی کردن.[68]
چوپرا و سودهی در سال 2004 ریسک در زنجیره تامین رو به 9 دسته طبقه بندی میکند.
مشکلات (مثل بلایای طبیعی-تروریسم -جنگ)
تاخیرات(مثل منعطف نبودن منابع عرضه)
سیستما(مشکلات زیر ساختی)
پیش بینی(پیش بینیای اشتباه)
نشونه فکری (ترکیب عمودی)
تهیه و تامین (تبادل میزان رسیک)
اکتسابی و دریافت کردنی(تعداد مشتریان)
موجودی(هزینه نگهداری موجودی،نبود قطعیت در عرضه و خواسته)
ظرفیتی(هزینه ظرفیت)
تانگ در سال 2006 بطور کلی ریسکا رو در دو دسته مورد بررسی قرار داده .[130]
ریسکای عملیاتی :
این ریسکا شامل مواردیه که دارای نبود قطعیت ذاتی هستد مثل خواسته مشتریان ،عرضه وقیمتا
ریسکای اختلال26:
شامل حوادث طبیعی مثل سیل و زلزله و عواملی چون جنگ ،تروریسم،بحرانای اقتصادی،نوسانات پول ملی و…

بارنز مجموعه ریسکای سازمان رو در پنچ گروه اصلی طبقه بندی کرده.[130]
ریسک هدفمند : ریسک به دلیل شکست یا موفقیت برنامه ای کلی ( مثل روش هدفمند بازاریابی،تغییر در رفتار مشتریان و یا تغییرات سیاسی)
ریسک پولی : ریسک به دلیل شکست یا موفقیت در کنترل پولی
ریسک عملیاتی : ریسک به دلیل خطای انسانی(مثل اشتباهات طراحی ،ریسک رفتار کارکنان)
ریسک تجاری : ریسک به دلیل شکست یا موفقیت روابط تجاری(مثل ورشکستگی تامین کنندگان)
ریسک تکنیکی : ریسک به دلیل آسیب دیدگی داراییای فیزیکی (مثل از کار افتادگی لوازم،آتیش سوزی و آلودگی )
واترز منابع ریسک در زنجیره تامین رو به دو دسته کلی تقسیم کرد[141]
ریسکای به دلیل درون زنجیره هستن (که قابل کنترلند) مثل تاخیر در تحویل سفارشات مشتری، موجودی مازاد27 ، پیش بینیای ضعیف ، خطاهای انسانی، مشکل در سیستمای فناوری اطلاعات.
ریسک ایی که به دلیل عوامل بیرونی زنجیره هستن(که قابل کنترل نیستن) مثل زلزله، جنگ، طوفان، افزایش قیمتا، و…
واترز در دسته بندی دیگه در سال 2007ریسکا رو در سه دسته کلی معرفی کرد.[141]
ریسک محیطی :
که در برگیرنده نبود قطعیت هاییست که به دلیل فعل و انفعالات زنجیره تامین با محیطه .مثل حملات تروریستی، جنگ و زلزله و…
ریسک سازمانی:
به دلیل عواملیه که درون بخش ایی از زنجیره تامین قرار دارن.مثل اعتصابات کارگران، نبود قطعیتای تولیدی مثل خرابی ماشین الات، نبود قطعیت در سیستمای فناوری اطلاعات.
ریسک در مورد شبکه زنجیره تامین:
این ریسکها به دلیل سر و کار سازمانا تو یه زنجیره تامینه.
کار معتقده که ریسک در زنجیره تامین رو میشه به دو گروه طبقه بندی کرد[66]
ریسکای سیستماتیک:
این ریسکا در مورد عوامل محیطیه که دوری ناپذیره. مثل مشکل در عرضه و خواسته، انظباطی، قانونی، تغییرات بروکراسی، اتفاق حوادث مصیبت بار و مشکلات زیرساختی.
ریسکای غیر سیستماتیک:
این ریسکا در مورد عواملیه که میشه به طور بزرگی به وسیله شرکت کنترل شه.مثل مشکل در تسهیلات سیستمای تولیدی
طبق گفته بعضی محققین ریسکا رو میشه به دو دسته کلی تقسیم کرد .[19,97,70]
ریسکای با احتمال بالا و اثر کم(ریسکای ذاتی و تکراری)
ریسکای با احتمال پایین و اثر زیاد (ریسکای ویرون گر و کم پیدا)
1-6.منابع ریسک در زنجیره تامین :
فرق ناچیزی بین ریسک و نبود قطعیت هست.در عمل منظور از ریسک، منابع ریسکه.منظور از نبود قطعیت تو یه سازمان پیش بینی ناپذیری متغییرهای سازمانیه که بر کارکرد شرکت اثر میگذارند و به شکل کمبود علم در این مورد این متغییرها ظاهر میشه و پس ریسک رو افزایش می ده.[1]
جوتر منابع ریسک سازمانی رو به سه دسته منابع خارج از زنجیره تامین (مثل منابع سیاسی، طبیعی، اجتماعی و بازار و صنعت و…) ومنابع درون زنجیره تامین ( مثل اعتصاب نیروی کار ) و منابع وابسته به شبکه (روابط دوطرفه بین سازمانای درون زنجیره تامین) تقسیم میکند.[64]
چوپرا و میندل در سال 2001 تحلیلی از ریسک و منابع اون ارایه دادن که در جدول زیر میبینیم.
انواع ریسکمنابع ریسکاختلالبلایای طبیعی، اعتصاب کارکنان، ورشکستگی تامین کنندگان، جنگ و تروریسمتاخیرعدم نرمی تامین کننده، کیفیت پایین تامین کنندهسیستممشکلات زیر ساختی تنوع محصول، فصلی بودن، چرخه عمر کوتاهپیش بینیپیش بینیای اشتباه ، اثر شلاق چرمیداراییای مجازیادغام عمودی زنجیره تامین ، برون سپاری و بازرگانی جهانیتهیه و تامینریسک میزان تبدبل پول،اکتسابی و دریافت کردنیتعداد مشتریانموجودیهزینه نگهداری موجودی و نبود قطعیت عرضه و تقاضاظرفیتیهزینه ظرفیت
1-7. مدیریت ریسک در زنجیره تامین :
مدیریت ریسک زنجیره تامین، مدیریت ریسکای داخلی و خارجی زنجیره تامینه، که از راه یه روش هماهنگ بین اعضای زنجیره تامین به جهت کاهش آسیب پذیری زنجیره تامین انجام میشه.هدف مدیریت ریسک زنجیره تامین دوری از اتفاق شکست ایی در زنجیره تامینه که می تونه باعث اثراتی شه که بر کل زنجیره تامین تاسبثیر گذاره. یافتن و بررسی این ریسکا مهمترین کار در مدیریت ریسک زنجیره تامینه.[1]
تانگ در سال 2006 نشون داده که چار روش مدیریت پایه میتواند تو یه روش هماهنگ واسه مدیریت ریسک به شکل هماهنگ واسه مدیریت ریسک در زنجیره تامین بکار رود که در شکل نشون داده شده.[130]

  • 1


پاسخی بگذارید