3- حفاظت وحمایت جنگل اهمیت زیادی داشته باشه.
4- مسأله بهرهبرداری از سطوح کوچیک جنگل مطرح باشه.
5 – نیروی کار به مقدار کافی وجود داشته باشه .
1-8- جنگلهای هیرکانی
جنگلهای هیرکانی باقیمونده جنگلهای زمان سوم زمین شناسی (ترشیاری84) میباشند. این جنگلها دارای یکی از غنیترین فلورهای کشور هستن که تقریباً دارای 80 گونه درختی و 50 گونه درختچهای به شکل بومی میباشند. این جنگلها از نظر ظاهری شباهت زیادی به جنگلهای مخلوط پهنبرگ اروپای مرکزی دارن ولی از نظر تعداد و تنوع گونه خیلی غنیتر هستن (مروی مهاجر، 1385). در فلور این جنگلها گونههایی از مناطق Euxinian-Caucasian و همچنین مجاور شمالی85 رو میشه پیدا. باید به این دقت کنیم که جنگلهای شمال یادگار قدیمی نیمهنمرست86 از زمان ترشیاری(مربوط به زمان سوم زمین شناسی) است. فرق فلور مجاور شمالی با فلور جنگلهای شمال مربوط به گونههای Parrotia persica، Quercus castaneifolia ،Acer velutinum میباشد که مربوط به جنگلهای شماله(مصدق، 1384). مساحت این جنگلها در گذشته در حدود 5 میلیون هکتار محاسبه میشه که با پیشرفت شهرها و روستاها این مساحت اول قرن جاری به 6/3 میلیون هکتار بالغ میشد. با شروع تجارت چوب و استفاده از جنگلها، این جنگلها مورد خراب کردن شدید قرار گرفته بهطوریکه الان حدود 9/1 میلیون هکتار جنگل در این منطقه باقیماندهه که از این مقدار فقط 2/1 میلیون هکتار جزو جنگلهای تجارتی حساب میشه (مروی مهاجر، 1385). بستر جنگلهای شمال در دو منطقه تکتونیکی فرونشست جلگهای و منطقه کوهستانی قرار داره. با توجه به نقشههای زمین شناختی بخش بزرگی از منطقه رو رخسارههای سنگی مربوط به زمان دوم (مزوزوئیک87) ایجاد می ده. این سنگه ها در مقابل حرکتهای توده های مثل لغزش، رانش و فرسایش سطحی خیلی حساس هستن. مناطق محدودتری از این جنگلها هم واسه دورانهای دیگه زمینشناسیه. منطقه جلگهای هم از رسوبات زمان چهارم زمینشناسی جمع شده (خطیبی ، 1383). از نظر خاکشناسی خاکهای جنگلهای شمال کشور زیاد تغییر یافته و از نظر تیپ شامل خاکهای راندزین، قهوهای جنگلی و رانکر در ارتفاعات بالاست. سنگ مادری زیاد آهکی ژوراسیک و کرتاسه و در قسمتهایی ماسه سنگ و لومی میباشد. خاکهای مناطق جنگلی بیشترً هیدرومورف و آبرفتی هستن (مروی مهاجر، 1385).
اقلیم این منطقه یه اقلیم مرطوب با بارندگی متوسط 1000 میلیمتره. پراکندگی بارندگی در طول سال منظم نیس و بیشترین مقدار اون در بهار و پاییزه. میزان بارندگی با افزایش ارتفاع از سطح دریا افزایش مییابد و به نظر میرسد که در ارتفاعات بالا دوباره کاهش مییابد. این مناطق دارای زمان خشکی کوتاهی هم میباشند. طول زمان خشکی از غرب به شرق افزایش مییابد و به طور متوسط طول زمان خشکی در غرب یه ماه، مرکز دو ماه و در قسمتهای شرقی بعضی وقتا به 3 ماه در سال میرسد. فصل خشک بیشتر مختص قسمتهای قشلاقی یا جلگهایه و بیشتر مناطق جنگلی شمال (حدود 1000 متر و بالاتر) ً بی فصل خشک میباشد. درجه دما متوسط هرساله بین 15 تا 18 درجه سانتیگراده و برف در راشستانها اکثراً هست و ارتفاع اون بعضی وقتا به بیشتر از یه متر میرسد (مروی مهاجر، 1385).
با یه نظر خلاصه میشه جنگلهای کرانه دریای خزر رو به شکل زیر تقسیم کرد:
2000 تا 3000 متر ارتفاع از سطح دریا Carpinetum orientalis750(1000) تا 1600(2300) متر Fagetum hyrcanum 400 تا 800 مترParrotio carpinetum50 تا 400 مترQuerco carpinetum20 تا 50 مترQuerco buxetum
لازم به ذکره که این اعداد تا حدودی تقریبی هستن و با شرایط محلی تا اندازه های فرق میکنند. در بین این جوامع جامعه Fagetum hyrcanum از ارزندهترین جوامع جنگلی به شمار میآیند و در شرایط فعلی ترکیب این جنگل به شکل تک گزیده نامنظمه. این جنگلها ً انبوه بوده و ارزش اقتصادی زیادی دارن. گونه راش ایران از قسمت شمال غرب به جامعه راش ترکیه و قفقاز متصله و تا ایالت ماسدونی در کشور یوگسلاوی سابق ادامه داره(مصدق ، 1384).

در این سایت فقط تکه ایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شه که ممکنه هنگام انتقال از فایل ورد به درون سایت کلمات به هم بریزد یا شکلا درج نشه

شما می تونید تکهای دیگری از این مطلب رو با جستجو در همین سایت بخونین

ولی واسه دانلود فایل اصلی با فرمت ورد شامل همه قسمتا با منابع کامل

اینجا کلیک کنین

فصل دوم – گذشته تحقیق
2-1- حفرههای تاجپوشش و زادآوری
گودرزی (1375) با مطالعه های که در طرح جنگلداری بنفشه گرگان صورت داد به این نتیجه رسید که در پلاتهای با تاجپوشش (30-10 درصد) تعداد نهالهای زادآوری شده کم میباشد و با افزایش تاج پوشش تا60 درصد زادآوری افزایش یافته و بعد از اون کاهش مییابد.
شقاقی (1375) در بررسی نتیجه اجرای روش تکگزینی در راشستان منطقه جمند مناسبترین سطح چاله رو واسه قرار گرفتن زادآوری 800-100 متر مربع گرفت و نشون داد که با افزایش سطح چاله به دلیل جمله تمشک حضور انواع نهالها کاهش مییابد.
عباسی(1380) درراشستانهای سری الندان- ساری نشون داد که حفرههای بزرگ ایجاد شده در جنگل باعث کاهش زادآوری راش و افزایش گونههای دیگه میشه.
موسوی و همکاران (1382) در تحقیقی در حفرات بهجایمانده از برش پناهی در راشستان بخش گلبند شهرستان نوشهر نشون دادن که زیادی راش در حفرات کوچیک (200- 100 ) و متوسط (500-400) بیشتر از زیادی اون در حفرات بزرگ (1100-900) متر مربعی میباشد.
دردی تکه و همکاران (1382) در بررسی خود برروی حفرات حاصل از برشهای تکگزینی پایه های و گروهی به این نتیجه رسیدند که نهالهای مستقر شده در برش پایه های شادابتر بوده و از کمیت و کیفیت برتری برخوردارن.
موسوی و همکاران(1382) واسه تعیین اندازه سطح چاله تاج پوشش واسه بهبود زادآوری راش حاصل از برشهای پناهی در دانگ رادآوری سری یه طرح جنگلداری شوراب(بخش گلبند) از میکرو پلاتهای 1×1 مترمربعی استفاده کردن و نتایج نشون داد که با افزایش سطح چاله، تعداد نهالهای راش کاهش و بر عکس نهالهای افرا افزایش پیدا.
نتایج تحقیق دلفان اباذری و همکاران (1383) در مورد بررسی سطوح زادآوری و وضعیت کمی نهالهای قرار گرفتن یافته در قطعه شاهد جنگلهای کلاردشت(طرح لنگا) نشون داد که در تودههای طبیعی دخالت نشده راش، بیشترین زیادی به حفرههایی مربوطه که کمه کم 2 اصله درخت افتاده داشته (متوسط 552 متر مربع) و کمترین زیادی مربوط به حفرههایی (متوسط 1200-1700 متر مربع) است که بیشتر از 4 اصله درخت افتاده داشتهه.
نتایج تحقیق طبری و همکاران(1384) در مورد زنده کردن حفرههای تجدید زندگی نشده راش در سنگده به شکل سه چاله 50، 200 و 600 متر مربعی با کاشت نهالهای جنگلی و نهالستانی نشا ن داد که میزان زندهمانی در زمانای یه ساله و دو ساله هر یک از دو نهال با افزایش مساحت چاله کم میشه.
بررسیهای شهنوازی و همکاران (1384) در آزمایش کمی و کیفی زادآوری در چاله های ایجاد شده در راشستانهای گلبند(سری جمند) نشون داد که در بعضی حفرهها تجدید زندگی به راه مطلوب مستقر شده ودر بعضی از حفرهها به جای زادآوری با توجه به شرایط مختلف گیاهانی مثل تمشک قرار گرفتن یافتهه و با افزایش سطح حفرهها از تعداد نهالها در واحد سطح کم میشه و به عکس بر ارتفاع نهالها افزوده میشه.
امان زاده و همکاران(1385) جهت بررسی زادآوری راش در حفرههای طبیعی جنگلهای اسالم از میکروپلاتهای 1×1 متر مربعی استفاده کردن و مشاهدات نشون داد که با افزایش سطح از تعداد نهالهای راش و تا حدودی ممرز کم میشه اما زیادی گونه افرا با اندازه چاله ها از نظر آماری معنیدار نبود.
گلیج و همکاران (1386) با بررسی کمی زادآوری در حفرههای ایجاد شده در شمشادستان مسکلی به این نتیجه رسیدند که منا سبترین سطح واسه برش تکگزینی در اینجور جنگلهایی تا 300 متر مربع میباشد و زادآوری در حفرههای بزرگ (400-600) متر مربع محدود میشه ولی در حفرههای کوچکتر که عموماً به شکل تکدرخت انجام شده از شرایط بهتری برخورداره.
نتایج مطالعه متاجی و همکاران(1387) در مورد الگوی مکانی حفرههای تجدید زندگی راش شرقی نشون داد که زیادی حفرهها در واحد سطح در منطقه مدیریتشده در مقایسه با منطقه مدیریتنشده بیشتر بوده و با توجه به متوسط سطح چاله در منطقه مدیریتشده (235 متر مربع) و مدیریتنشده(201 متر مربع) ،حفرههای تجدیدحیات در منطقه مدیریتشده 9 درصد و در منطقه مدیریتنشده 4 درصد از کل منطقه رو شامل میشه.
امان زاده و همکاران(1387) در بررسی ترکیب و انبوهی زادآوری طبیعی راش در سلولهای ایجاده شده در طرح آزمایش دانهزاد ناهمسال به این نتیجه رسیدند که بین سطح حفرهها، زیادی و همچنین تنوع نونهالها اختلاف معنیداری وجود نداره.
ثاقب طالبی (1995) در بررسی اثر حفرات تاجپوشش بر نهالهای راش اروپایی به این نتیجه رسید که در حفرات 4/0- 1/0 هکتاری با افزایش نور به طور عادی، اثر منفی روی کمیت نهالها آشکار میشه و این در حالیه که روی رویش قطری و طولی نهالها اثر مثبت خود رو نشون می ده.
پلتیر و همکاران88 (1997) با بررسی یه قطعه آزمایشی به ابعاد 100´45 متر تو یه راشستان سن بالا در نزدیکیا پاریس زادآوری نهالهای جوون کوچکتر از چار سال راش رو در حفرات نشون دادن. نتایج اونا معلوم کرد که بیشترین زیادی در زیر تاج و در شرایط نیم سایه و در مناطقی که کف جنگل تمیز و خالی از شاخ و برگ درختانه؛ اتفاق میافتد.
کاستلبری و همکاران89 (2000) در مطالعه های اثر اندازه چاله تاج پوشش رو بر زیادی نسبی و تنوع زادآوری گونههای چوبی و علفی در اندازههای مختلف چاله تو یه جنگل پهن برگ در کارولینای جنوبی در سه فصل رویش و در 36 چاله (6 تکرار واسه 6 مساحت) با شعاع 7-40 متر که به شکل تکگزینی گروهی ایجاد شده بود؛ بررسی کردن. نتایج نشون داد که زیادی گونههای علفی و تنوع اونا فرق معنیداری در حفرهها وجود نداره ولی زیادی نسبی واسه گونههای علفی در اندازه چاله 2900 متر مربع بیشتر از بقیه حفرهها بود.

  • 1

پاسخی بگذارید