بند دوم : مفید حقوقی مترتب بر زناشوئی در نفقه از نظر حقوقی56
بند سوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در نفقه از نظر کیفری( ترک انفاق )57
بند چهارم : نفق? ایام عده58
بند پنجم: نفق? زوج? منقطعه60
گفتار سوم : اجرت المثل61
بند اول : تعریف اجرت المثل و شرایط استحقاق آن61
بند دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در اجرت المثل65
گفتار چهارم : نحله66
بند اول : تعریف نحله و شرایط استحقاق آن66
بند دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در نحله68
گفتار پنجم : شرط تنصیف68
بند اول : معنی شرط تنصیف و شرایط آن69
بند دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در شرط تنصیف70

فصل سوم: آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در بحث انحلال نکاح72
مبحث اول : طلاق73
گفتار اول : معنی طلاق و مفید مترتب بر زناشوئی در شرایط طلاق73
بند اول : معنی طلاق73
بند دوم : شرایط صحت طلاق74
گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در انواع طلاق77
بند اول : طلاق بائن77
بند دوم : طلاق رجعی79
بند سوم : طلاق خلع80
بند چهارم : طلاق مبارات81
گفتار سوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در عده طلاق81
گفتار چهارم: مفید حقوقی مترتب بر زناشوئی در عد? وطی به شبهه83
مبحث دوم : فسخ نکاح83
گفتار اول : تعریف و موردها خواسته فسخ نکاح84
بند اول : تعریف فسخ نکاح84
بند دوم : موردها خواسته فسخ نکاح84
گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در فسخ نکاح85
بند اول : فسخ نکاح به دلیل عیوب مرد86
بند دوم : فسخ نکاح به دلیل عیوب زن88
بند سوم :جنون هر یک از زوجین89
بند چهارم : فسخ نکاح به دلیل تخلف شرط موضوع ماد? 1128 قانون مدنی90
بند پنجم : بررسی فقهی مطالب? مهر در فسخ نکاحی که در اون نزدیکی صورت گر فته است92
بند ششم: مفید حقوقی مترتب بر زناشوئی در عد? فسخ نکاح93
مبحث سوم : فوت94
گفتار اول : مفید حقوقی مترتب بر زناشوئی در فوت زوجین94
گفتار دوم : مفید حقوقی مترتب بر زناشوئی در عد? وفات94
مبحث چهارم : بذل مدت در نکاح متعه95
گفتار اول : معنی بذل مدت95
گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در بذل مدت و وضعیت عده96
فصل چهارم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در بحث اولاد و ارث98
مبحث اول : اثبات نسب و آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در آن99
گفتار اول : نسب و انواع آن99
بند اول : تعریف نسب99
بند دوم : انواع نسب99
گفتاردوم : قاعد? فراش و آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در این قاعده103
بند اول : تعریف قاعد? فراش و شرایط اجرای این قاعده103
بند دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در قاعد? فراش104
بند سوم : اجرای قاعد? فراش در مورد شبهه و آثارحقوقی زناشوئی بر آن110
بند چهارم : اجرای قاعد? فراش در تلقیح مصنوعی116
مبحث دوم : دعوی نفی ولد و آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در این دعوی122
گفتار اول : دعوی نفی ولد و شرایط آن123
بند اول : معنی نفی ولد123
بند دوم : شرایط طرح دعوا125
گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در دعوی نفی ولد126
مبحث سوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در ارث126
گفتار اول : مفید حقوقی مترتب بر زناشوئی در ارث زوجین126
گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در ارث اولاد126
بند اول : اولاد مشروع127
بند دوم : اولاد نامشروع127
بند سوم : بچه خوانده128
بند چهارم : طفل به دلیل تلقیح مصنوعی129
نتیجه گیری130
پیشنهادات:134
منابع:136
چکیده :
تو یه جامعه، خونواده، کوچکترین نهاد اجتماعی بوده که از پیوند بین یه مرد و یه زن، بوجود می آید. در اسلام، ایجاد روابط جنسی، فقط ًبه شکل خونواده، قانونی دانسته شده، به یاد این، مفید این روابط، بیشتر در این نهاد، نمود می یابد. ولی، بر روابط جنسی خارج از بحث ازدواج مثل زنا هم، آثاری مجبور شده.
دخول، آثاری مثل ایجاد احترام در نکاح، قرار گرفتن کامل مهریه بر عهد? زوج، وجوب پرداخت نفقه از ناحی? زوج، اسقاط حق فسخ، تعیین نوع طلاق، ضرورت نگاهداری عده یا نبود اون، تعیین مدت وقتی که زوجه باید عده نگاه داره، اثبات نسب، اجرای قاعد? فراش و آثاری از مثل این رو ایجاد می کنه.
در این پایان نامه، به بررسی مفید حقوقی مترتب بر روابط زناشوئی می پردازیم و مسائل مربوط به انعقاد عقد نکاح، مهریه، نفقه، انحلال نکاح و اولاد، مورد بررسی قرار می گیرد.
واژگان کلیدی :
روابط زناشوئی، خونواده، مهریه، طلاق، نکاح، اطاعت
مقدمه :
الف – طرح موضوع :
نکاح رابطه ایست حقوقی و همینجور که عاطفی، که بوسیل? عقد، بین زن و مرد، برقرار می شه و به اونا، حق میده که با همدیگه زندگی نموده و صاحب بچه شن. اثر مشخص این رابطه، حق تمتع جنسی زن و شوهر از یکدیگره. پس، اون اونقدر که نگاه می شه، مهمترین موضوع و رابطه ای که تو یه عقد نکاح، بین دو طرف ایجاد می شه، امکان ایجاد نزدیکی هستش. به یاد این، با توجه به اینکه، با اتفاق نزدیکی، مفید و احکام خاصی در روابط زن و شوهر، حاکم می شه، در این پایان نامه، به بررسی زناشوئی و آثارحقوقی مترتب بر اون در روابط زن و شوهر، خواهیم پرداخت. در این پایان نامه، به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که ایجاد روابط زناشوئی، باعث ایجاد احترام در نکاح می شه و اگه جواب مثبته، چه نوع محدودیتی بوجود می بیاره؟ همچنین اثر زناشوئی بر مهریه و انواع اون چیه؟ در فسخ نکاح، ایجاد روابط زناشوئی بین زن و شوهر، تأثیری در روابط دو طرف و مهری? زوجه می نهد یا نه؟ نوع طلاق، بسته به ایجاد روابط زناشوئی، تغییر می یابد یا نه؟ قانون، از تموم روابط زناشوئی حمایت می کنه و مفید و احکام خودشو بر اونا مترتب می داند و یا اینکه تنها رابطه زناشوئی، دارای مفید مقرر در قانون هستش که طی عقد نکاح درست شرعی و قانونی، برقرار شده باشه؟ فرزندی که به سرپرستی گرفته می شه، به جهت اونکه از روابط جنسی اون زن و مرد، متولد نشده، تحت حمایت قانون قرار داره یا نه؟ و در آخر تکلیف فرزندی که از راه تلقیح مصنوعی بوجود آمدهه، چیه ؟ در این پایان نامه، به بررسی این موردها خواهیم پرداخت.
ب- پرسشای تحقیق :
در این پایان نامه به سئوالات زیر، جواب داده می شه؟
1 – قانون، از کلی? روابط جنسی بین زن و مرد، حمایت می کنه و مفید خودشو بر اونا بار می کنه ؟
2 – اتفاق نزدیکی بین زن و شوهر، در نوع مهری? زوجه و استحقاق ایشون اثر می گذارد یا نه؟
3 – فرزندخوانده، از نظر اصول حاکم بر روابط زناشوئی زن و شوهر، بچه اون زن و مرد تلقی می شه یا نه؟
ج- فرضیه های تحقیق :
1 – قانون و شارع مقدس اسلام، تنها از روابط شرعی زناشوئی و روابطی که در اصطلاح به اونا، وطی به شبهه میگن، حمایت می کنه و بچه به دلیل زنا، به زانی ملحق نمی شه. اما در مورد احترام نکاح ، قرابت حاصل از زنا هم باعث ایجاد ممنوع بودن می شه .
2 – اتفاق نزدیکی، اثر خیلی زیادی در مهری? زوجه داره. در صورتیکه مهریه، بین دو طرف، تعیین و درست باشه، اتفاق نزدیکی باعث قرار گرفتن کل مهر در ذم? شوهر می شه. در صورتیکه بین زن و شوهر، مهریه تعیین نشه یا مهر به هر دلیلی، باطل باشه، واسه زوجه، مهرالمثل تعیین می شه و تعیین مهرالمثل، تنها در صورتی امکان پذیره که بین زن و شوهر، نزدیکی، واقع شه. یعنی، در صورتیکه مهریه تعیین نشده یا مهرالمسمی، به هر دلیلی، باطل باشه، اگه، زوج، زوجه رو طلاق دهد، تنها در صورت نزدیکی، به زن مهرالمثل تعلق میگیرد.
3 – بچه خونده، طبق حقوق اسلامی، به جهت نبود اتفاق رابط? زناشوئی بین زن و مرد و به جهت اونکه، طفل به دلیل این رابطه نمی باشه، ملحق به پدر و مادر نمی شه و فقط طبق قانون مربوط به سرپرستی، در سرپرستی و حمایت ایشان قرار می گیرد، ولی از ارث محرومه و در قانون، مشکلات نکاح واسه اون پیش بینی نشده.
اهداف تحقیق :
در این تحقیق، سعی بر اون گردیده که با توجه به منابع فقهی و نظرات حقوقدانان برجست? ایرونی، اثر روابط زناشوئی بر جنبهای مختلف زندگی افراد، مورد بررسی بگیره و نکات مبهم و سکوت قانونگذار، که مجالی واسه تفسیرات زیاد و اختلاف نظر و سلیقه گرائی می شه ، روشن و شفاف گردیده و با ارائ? راه حل مناسب، سکوت قانونی، به یه جور، برطرف شه.
ضرورت تحقیق :
بیشتر مشکلات مطروحه فی بین زن و شوهر، در مورد مسائل جنسی و مفید حقوقی مترتب بر اون هستش و در آمار دلایل طلاق، این موضوع، نقش بارزی رو اجرا می کنه. به یاد این بررسی مفید حقوقی مترتب بر روابط زناشوئی و رفع ابهامات موجود و تهیه قوانین کامل و مانع، می تونه اثر بسزائی در کاهش حجم پروندهای قضائی داشته باشه.
روش تحقیق :
در این پایان نامه، ابتداء با استفاده از منابع موجود در کتابخانها، مطالب لازم جمع بیاری شده، بعد مورد جدا سازی و بررسی قرار می گیرند و نتیجه گیری لازم به عمل می آید. پس روش تحقیق، روش توصیفی – تحلیلی هستش.
نظم تحقیق :
در این پایان نامه مطالب به 4 فصل تقسیم شده. در فصل اول، مثل روی? کلی نوشتن پایان نامه، به کلیات و مفاهیم پرد اخته شد. در این فصل، معنی زناشوئی و مفاهیم مثل، بررسی شد. در فصل دوم به بررسی مفید زناشوئی در عقد نکاح پرداخته شد. این فصل به 3 مبحث تقسیم گردید. در مبحث اول، به بررسی اثر زناشوئی در مشکلات نکاح پرداختیم و مبحث دوم رو اختصاص به ازدواج دختر باکره و اثر روابط زناشوئی بر اجاز? ولی دختر، داده ایم و مبحث سوم، به بررسی روابط زناشوئی و اثر اونا در روابط پولی زن و شوهر مثل؛ مهریه، نفقه، اجر المثل، نحله و شرط تنصیف، اختصاص داده شد. در فصل سوم، اثر روابط زناشوئی بر انحلال نکاح مورد بررسی قرار می گیرد و این فصل به 4 مبحث طلاق، فسخ نکاح، فوت و بذل مدت در نکاح، تقسیم می شه و در هر کدوم از این موضوعات، به بررسی اثر ایجاد روابط زناشوئی بر احکام اون نوع از انحلال، پرداخته شده. فصل چهارم اختصاص به اثر روابط زناشوئی بر وضعیت اولاد و ارث داره. این فصل به سه مبحث تقسیم که در مورد اجرای قاعد? فراش، نسب، دعوی نفی ولد و ارث ، به شکل جداگونه در اون بحث و گفتگو گردیدهه.
فصل اول
کلیات
بر مبنای اون چیزی که روال عادی در نوشتن پایان نامه هستش، فصل اول، به بیان کلیات و مفاهیم، اختصاص داره تا خواننده، با ذهنی باز و روشن از اون چیزی که نگارنده درصدد بیان اینه، وارد مفاهیم ماهوی نوشته شه. این پایان نامه هم از این قانون، جدا نخواد بود. سه مبحث در فصل اول، مورد بررسی خواهند بود. در فصل اول، معنی زناشوئی در کلمه و حقوق مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در مبحث دوم، به بیان مفاهیم مثل مثل نزدیکی، وطی، جماع، زنا و روابط مادون زنا، نزدیکی یا وطی به شبهه و اطاعت خواهیم پرداخت و در مبحث آخر به بررسی دیدگاههای ادیان مختلف و دانشمندا در مورد ایجاد روابط جنسی می پردازیم.
مبحث اول : معنی زناشوئی
این اصطلاح، مثل اصطلاحاتیه که معنی اون در کلمه با معنی اون در فقه و حقوق، خیلی متفاوت نبوده و تنها در سخن صاحبنظران، تفاوتای کمی به چشم می خورد. اما اون چیزی که مسلم مثل اینکه، از واژ? زناشوئی، تو ذهن هم? شنوندگان، یه معنی، در اول امر، به ذهن متبادر می شه و اون، روابط جنسی فی بین زن و شوهر دریک عقد نکاح هستش. اما اون چیزی که مسلمه، معنی زناشوئی در عرف عام? مردم، به روابط درست شرعی و قانونی یه زوج گفته می شه، در حالیکه این معنی در حقوق، می تونه شامل روابط حروم فی بین یه زن و مرد ناشناس نیزباشد. پس طی دو گفتار زیر، به بیان این مفاهیم خواهیم پرداخت.

گفتار اول : معنی زناشوئی در کلمه
زناشوئی در کلمه به معنای زن و شوهری، زن گرفتن مرد، شوهر کردن زن و ازدواج آمدهه. 1
گفتار دوم : معنی زناشوئی در حقوق
معنی زناشوئی در علم حقوق، با معنی کلمه ای این واژه، ً متفاوت هستش . البته منظور از زناشوئی در معنای عام ، رابط? جنسی بین زن و مرد هستش که می تونه به شکل عقد نکاح دائم یا منقطع، زنا و نزدیکی به شبهه، واقع شه و عبارته از نزدیکی بین زن و مرد به نحویکه آلت مرد به قدر حشفه در دبر یا قبل زن، درون شه که این تعریف در کتب هیچ یه از حقوقدانان حقوق مدنی نیامده، و معنی زناشویی در حقوق نمی باشه.
ولی معنی زناشوئی در حقوق ( معنی خاص) ، شامل روابط جنسی قانونی بین زن و شوهر هستش. چون قانون مدنی و شرع مقدس اسلام، فقط ً بر این نوع روابط، عنوان رابط? زناشوئی بار نموده و بقیه روابط رو از این عمومیت، خارج نمودهه. معنای تحت اللفظی این واژه هم مؤید همین دلیل هستش ، چون که این واژه از دو کلم? زن و شوئی ایجاد شده که در فرهنگ کلمه به زن و شوهر، معرفی شده ان .
مبحث دوم : زناشوئی و مفاهیم مثل
رابط? زناشوئی به جهت مفید خاصی که داره، باید از مفاهیم مشابهی که دارای مفید ویژه و خاص خود می باشن، جدا شه. به یاد این در این مبحث به بررسی مفاهیم مثل که در قانون و شرع در مورد مسائل جنسی، مطرح می شه، خواهیم پرداخت.
گفتار اول : نزدیکی
نزدیکی یا همون مقاربت2، در نکاح، عبارته از دخول مقدار حشفه از آلت تناسلی مرد در آلت تناسلی زن. 3
گفتار دوم : وطی
وطی ادخال حشفه در دبر یا قبل است4 و انواع مختلف داره: وطی به حرام، وطی به زنا، وطی به شبهه و وطی به نکاح.
وطی به حرام، هر وطی ممنوع شرعی رو گویند، خواه علق? زوجیت وجود داشته باشه یا نه، مثلا ً وطی در حال حیض وطی به حرامه.5
گفتار سوم : جماع
جماع به همون معنی نزدیکیه که بیشتر در کتب فقها، از اون استفاده می شه .
گفتار چهارم : زنا و روابط مادون زنا
زنا، رابط? حروم بین زن و مردیه که به احترام کار خود آگاهند و دانسته به قوانین تجاوز می کنن. 6زنا ، جماع غیر مشروعه، خواه در آلت تناسلی باشه، خواه نه. واسه تحقق زنا، علاوه بر عنصر نبود قانون مواقعه و عمد، شرطه که زانی بالغ باشه، اگه چه طرف اون نابالغ باشه و شرطه که زانیه بالغه باشه، اگه چه طرف اون نابالغ باشه و زانی عاقل باشه ولو اینکه طرف عاقله نباشه و زانیه، عاقل باشه، اگه چه طرف، عاقل نباشه و شرطه که دخول، دست کم به قدر حشفه باشه. همچنین گفته شده که علم به جرم بودن زنا، شرط تحقق این جرمه. 7
گفتار پنجم : نزدیکی یا وطی به شبهه
هر بعضی وقتا مردی با زنی نزدیکی کنه، به تصوّر اینکه بین اونا، رابط? زوجیّت هست ولی باید به این دقت کنیم که رابطه ای وجود نداشتهه، این عمل رو نزدیکی به شبهه یا وطی به شبهه و بچه به دلیل این نزدیکی رو ولد شبهه و نسب اینجور فرزندی رو نسب به دلیل شبهه می نامند.8
در تعریف وطی به شبهه اینجور گفته شده : “وطی به شبهه یا نزدیکی به شبهه از عناصر زیر ایجاد می شه:
الف – مواقع? مرد با زن به طور طبیعی باشه.
ب – مواقعه، به دلیل باعث قانونی ( عقد نکاح) صورت گیرد.
ج- فاعل مواقعه، استحقاق مواقعه رو باید به این دقت کنیم که نداشته باشه ولی خودشو مستحق بدونه، یعنی مجاز در مواقعه تصور کنه، به دلیل جهل به موضوع یا حکم.
د – عذر جهل فاعل مواقعه به حقیقت حال( یعنی نبود استحقاق خود)، شرعا ً مسموع باشه، مثل ازدواج با کافره بی باخبر شدن از کفر اون یا یکی از محارم رضاعی در مورد شبه? غیر محدود فرقی نمی کنه که شبهه حکمی باشه یا موضوعی و اشتباه از طرف زن باشه یا مرد.
ه – خواب و جنون و مستی در حکم جهل به استحقاق مواقعهه و مواقعه در این حالات، نمونه وطی به
شبههه. وطی به شبهه در مقابل وطی به نکاح درست و وطی به زنا مصرف می شه. “9
نزدیکی یا وطی به شبهه، رابطه ایست حروم، که به فکر زن یا مرد و یا هر دو اونا، مشروعه. یعنی، زن و مرد به باعث جهل به قانون یا اشتباه در هویت طرف خود، رابط? نامشروعی با همدیگه برقرار می کنه که به باور و ظن خودشون، قانونی و حلال است10. واسه مثال، مردی که از میزان عد? یه مطلق? رجعیه مطلع نمی باشه، در مدت عده، به فکر اونکه زن از قید زوجیت ول شده، با اون نزدیکی می کنه.
نزدیکی به شبهه، بسته به اینکه زن یا مرد، نسبت به چه چیزی جهل دارن، به دو شبه? حکمی و موضوعی تقسیم می شه.
در شبه? حکمی، شبهه در حکم وضع شده در قانونه. در این نوع شبهه، فرد بر اثر جهل به قانون، با شخصی که می پندارد همسرشه، نزدیکی می کنه، در حالیکه طبق قانون و شرع، نمی میتونه با اون ازدواج کنه.11 مثالی که در پاراگراف بالا بیان شده، مثل شبهات حکمیه.
در مقابل،در شبه? موضوعی، اشتباه در موضوع یه حکم باعث اشتباه فرد می شه. واسه مثال، شخص می داند که ازدواج با محارم رضاعی، حرامه، اما ندانسته با زنی ازدواج می کنه که از محارم رضاعی اوست و یا اینکه مردی به تصور اینکه این زن، همسر خودشه، با اون نزدیکی کنه و بعد متوجه شه اشتباه کرده. 12
تقسیم بندی دیگری هم در وطی به شبهه، ارائه شده: شبهه در عقد و شبهه در وطی.
شبهه در عقد ، به اون معناست که عقد نکاحی، بر اثر اشتباه، منعقد می شه و بعد نزدیکی واقع می شه. اما شبهه در وطی، به اون معناست که بی اینکه عقدی در بین باشه، نزدیکی بین زن و مرد به اشتباه، انجام شه. واسه مثال، فردی نابینا، با تصور اینکه با زن خود، نزدیکی می کنه، همبستر شه، در حالیکه اشتباه می نمودهه.
قانون گذار در هر دو خیال، طفل حاصل از این نزدیکی رو دارای نسب قانونی می داند.13 ماد? 1166 قانون مدنی درباره این موضوع اینجور مقرر می داره : ” هر بعضی وقتا بواسط? وجود مانعی، نکاح بین ابوین طفل، باطل باشه، نسب طفل، به هر یک از ابوین که جاهل بر وجود مانع بوده، قانونی و نسبت به دیگری،حروم هستش. در صورت جهل هر دو، طفل نسبت به هر دو مشروعه “.
در کنار این موردها، مواردی هم هست که قانونگذار و شارع مقدس، اونا رو در حکم وطی به شبهه دانستهه. واسه مثال؛ اگه کسی در حال جنون یا خواب یا در نتیج? اکراه، نزدیکی کنه، این عمل هم وطی به شبهه یا در حکم اینه. هر بعضی وقتا نزدیکی در حال مستی واقع شده باشه، اگه مستی، عمدی و اختیاری باشه، بر مبنای نظر مشهور فقهای امامیه، بر این عمل، وطی به شبهه، نمیشه گفت بلکه زناه و بچه به دلیل اونم، ولدالزنا حساب می شود14. البته بعضی از حقوقدانان معتقدند که به جهت رعایت مصلحت طفل، باید این عمل رو نزدیکی به شبهه تلقی کنیم. دلیل دیگری هم که به اون دلیل می کنه، اینه که مست، مثل دیوونه، بی ارادهه و متوجه احترام عمل حرام خود نمی باشه، مگه اینکه به هدف نزدیکی با زن نامحرم، مست کرده باشه.15
نکت? دیگه اینکه قانون مدنی در مورد نزدیکی به اکراه، حکم خاصی نداره، اما میشه از مفاد ماد? 884 قانون مدنی، در مورد حکم این نوع نزدیکی، نتیجه گرفت که اینجور نزدیکی رو در حکم شبهه دانسته و نسب اینجور طفلی رو منتسب به مکرَه می داند. این ماده، اینجور مقرر می داره : ” ولدالزنا، از پدر و مادر و اقوام اونا، ارث نمی برد، ولی اگه احترام رابطه که طفل ثمر? اینه، نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری به واسط? اکراه یا شبهه، زنا نباشه، طفل فقط از این طرف و اقوام اون ارث می برد و برعکس”.
گفتار ششم : اطاعت
اولین نتیج? ریاست مرد بر خونواده که مهمترین اونم هستش، زور زن به اطاعت از شوهر خود هستش.
در تعریف اطاعت اینجور گفته شده : ” فقها گفته ان مراد از اطاعت، اینه که تخلیه کنه ( یعنی آزاد گذارد) بین خود و شوهر در هر جا و در هر حال و خودشو بدست اون دهد، مگه در مواردیکه قانون اونو معذور شمردهه، مثل ایام حیض و احرام و مرض مانع اطاعت. معذلک قضیه، پیرو عرف ازمنه و امکنه و اقوامه.”16

در این سایت فقط تکه ایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شه که ممکنه هنگام انتقال از فایل ورد به درون سایت کلمات به هم بریزد یا شکلا درج نشه

شما می تونید تکهای دیگری از این مطلب رو با جستجو در همین سایت بخونین

ولی واسه دانلود فایل اصلی با فرمت ورد شامل همه قسمتا با منابع کامل

اینجا کلیک کنین

اطاعت در عرف حقوقی، دارای دو معنای عام و خاصه.
اطاعت عام به معنای قبول ریاست زوج بر خونواده و قبول نظرات و احترام به اراد? اون در تربیت فرزندان و ادارا? پولی و اخلاقی خانوادهه.17 باید به این دقت کنیم که، اطاعت به معنای عام اینه که زن وظایف خودشو نسبت به شوهر انجام داده و از اون در حدود عرف و قانون، اطاعت نموده و ریاست شوهر بر خونواده رو پذیرا باشه.18 ضابط? این نوع اطاعت، رفتار یه انسان متعارفه. در اختلاف سلایق، زن باید نظر شوهر رو قبول کنه و نمی میتونه از این باب به دادگاه مراجعه کنه. البته ریاست مرد باید از باب حفظ مصالح خانوادگی باشه، نه از باب مجبور حکومت خود سرانه و ظالمان? اون بر زن.
در مقابل اطاعت عام، اطاعت خاص هست. این نوع اطاعت، ناظر به رابط? جنسی زن با شوهر و اجابت نیازای قانونی جنسی اوه.19 یعنی؛ اطاعت در این معنا، عبارت از اینکه زن نزدیکی جنسی با شوهر رو به طور معمولی پذیرفته و جز در موردها معاذیر منطقی قانونی و شرعی، از ایجاد رابط? جنسی با اون خودداری ننماید.20
پس معنی زناشوئی و موضوع این پایان نامه، به معنی اطاعت خاص، نزدیکتر هستش.
مبحث سوم : دیدگاههای مختلف دور و بر روابط جنسی
گفتار اول : نظر تفریطی
در قرن 15 میلادی، مسیحیان معتقد بودن که خواب شیطانی، (انزال در خواب ) به دلیل آمیزش با موجودات روحیه. از دید یهودیان، به روابط جنسی، فقط ً واسه تولید نسل و داشتن وارث، مجاز شناخته می شد. نظر این دین دربار? جنس زن، این بود که خارج از برقرار? ازدواج، هیچ حق دارائی نداشتن.21
در این نظر، هرگونه ایجاد رابط? جنسی با جنس مخالف، مورد تقبیح و سرزنش قرار می گیرد. برتر ان راسل در کتاب زناشوئی و اخلاق درباره این موضوع اینجور می نویسد : “عوامل و عقاید مخالف جنسیت، در زمان خیلی قدیم وجود داشته و مخصوصا در هر جا که مسیحیت و دین بودا، پیروز شد، عقید? مزبور هم تفوق پیدا. وستر مارک مثالهای زیادی از این فکر عجیب مبنی بر اینکه چیز ناپاک و پوچی در روابط جنسی هست، اشاره می کنه. در اون نقاط دنیا هم که دور از اثر مذهب بودا و مسیح بوده، ادیان و راهبانی بوده ان که طرفداری از تجرد می کردن، مثل اسنیتها در بین یهودیان و بدین راه، یه نهضت عمومی ِ ریاضت، در دنیای قدیم، ساخته شد. در یونان و روم بافرهنگ هم راه? کلبیون، جای راه? اپیکور رو گرفت. افلاطونیان نو هم به انداز? کلبیون، ریاضت طلب بوده ان. از ایران، این باور (دکترین) به طرف باختر پخش شد که ماده، عین تباهیه و به همراه اون، این باور با جزئی اصلاح، باور کلیسای مسیحیت حساب گردید.”22 دلیل رواج این باور، تفسیری بود که از زمان پیدایش کلیسا در مورد مجرد بودن عیسی (ع) بین مردم، گفته می شده و شرط دریافت به مقام والای روحانیت در این دین، دوری از جنس زن دانسته شده و پاپ از میون اینجور افرادی، انتخاب می شه. راسل درباره این موضوع در ادام? مطالب قبل خود، اینجور می نویسد :”در رسالات قدیسین، به دو یا سه توضیح قشنگ از ازدواج برمی خوریم، ولی در بقیه موردها، پدران کلیسا، از ازدواج به زشتترین صورت یاد کردن. هدف ریاضت این بوده که مردها رو متقی سازد. پس ازدواج که عمل پستی شمرده می شد، باید منعدم شه. با تبر بکارت درخت زناشوئی رو فرو اندازید، این عقید? راسخ سن ژورم دربار? هدف تقدسه.” کلیسا ازدواج رو فقط ً به نیت تولید نسل، مجاز می داند ولی این موضوع هم، پلیدی ذاتی رابط? جنسی رو از بین نمی برد. کلیسا، ازدواج رو غیر قابل فسخ دانسته و طلاق ممنوع شده.23
گفتار دوم : نظر تندرو
در مقابل سیستم سختگیران? کلیسا، باورا جدیدی در مورد اصلاح عقاید و اخلاقیات جنسی، پدید اومد که بر سه اصل استوار هستش:
اول : آزادی تا جائیکه به حقوق بقیه، خللی وارد نیاورد.
دوم : رشد همه غرایز و استعدادهای بشر واسه رسیدن به خوشبختی.
سوم : همیشه بشر از چیزی که به اون منع شده حریص تر گشتهه. پس با برداشتن محدودیتا و قیود از سر راه تمایلات جنسی یه انسان، توجه دائم اون به مسائل جنسی، کمتر می شه.24
مدعیان اصلاح باور دارن که دلایلی که باعث ایجاد اخلاق قدیمی جنسی مثل؛ مالکیت مرد نسبت به زن، حسادت مردها، تلاش مرد واسه اطمینان به بابایی خود، اعتقادات مرتاضانه نسبت به روابط جنسی و پرهیز مرد از زن در زمان عادت ماهانه و نیاز مرد به زن از نظر اقتصادی، گردیده بود، الان وجود نداره. الان، مردها نسبت به زنان، هیچ مالکیتی ندارن. داروهای ضد بارداری، کشف شده. عقاید مرتاضانه، دیگه طرفدار زیادی نداره. دولت از زنان در ایام بارداری، زایمان و شیردهی، حمایت می کنه و به یه جور نیاز اقتصادی زن به مرد، از بین رفتهه.25
فروید و افراد ایشون هم معتقدند که اخلاق قدیمی در امور جنسی باید جای خودشو به اخلاق جدید اصلاح شده، دهد. به عقید? فروید ، اخلاق جنسی قدیمی، بر پای? محدود کردن و ممنوع بودن بوده و دلیل همه مشکلاتی که بر بشر وارد آمدهه، همین محدودیتا و ممنوعیتا هستش.26
در این نظر، کامیابی آزادان? زن و مرد از همدیگه، نه که ایرادی نداره، بلکه مهمترین موضوعیست که باید به اون پرداخته شه. طبق این باور؛ زن و مرد در هر زمان می تونن آزادانه، نسبت به ایجاد روابط جنسی با جنس مخالف، اقدام کنه، خواه قبل از ازدواج و خواه بعد از ازدواج. پس زن و شوهر می تونن علاوه بر همسر قانونی، از معشوقهای زیادی لذت برده ، ولی زن مکلفه در زمان آمیزش با غیر همسر، از وسایل ضد بارداری استفاده کنه و فقط می تونه از همسر خود، آبستن شه.27 به عقید? طرفداران این سیستم، آزادی جنسی یه فرد به حقوق بقیه، آسیب ای وارد نمی کنه و حق شوهر فقط ًدر زمان پیدایش بچه، به بین می آید. زن باید از باردار شدن از معشوقه اش، خودداری کنه. در اخلاق قدیم، به جهت اونکه وسایل ضد بارداری، کشف نشده بود، زن مجبور به حفظ عفت و وفاداری بوده ، ولی الان که این وسائل هست، ضرورتی به محدود کردن زن وجود نداره.28
گفتار سوم : نظر میونه روی
در دین یهود، اعمال جنسی زنان، چیزی بد و گناه آلود ، بیان شده، ولی پیشنهاد شده که صمیمیت و ارضای تمایلات جنسی در بنیان ازدواج و خونواده، ارضا شه و زن در این کانون موررد حمایت بگیره.29 بر خلاف دیدگاههای بیان شده در گفتارهای قبل، اسلام، جنب? میونه روی رو حفظ نمودهه. در اسلام، علاق? دو همسر به همدیگه از نشونهای مشخص وجود خداوند بوده و نکاح، سنت پیامبر و تجرد، یه جور شر دانسته می شه. خداوند در آی? شریف? 21 از سور? مبارک? روم، می فرماید : “یکی از نشونهای اون اینه که از خود شما واسه شما همسر آفرید تا با اون آروم گیرید و بین شما، مهر و محبت قرار داد.” در اسلام کوچکترین اشاره ای به پلیدی علاق? جنسی و ایجاد این روابط، نشده. اسلام تموم تلاش خودشو واسه تنظیم شرعی این علاقه به کار برده. از نظر اسلام، تنها دلیلی که روابط جنسی رو محدود می کنه، مصالح اجتماعی حاضر یا نسل آیندهه و در این مورد، به تدابیری متوسل شده که باعث محرومیت و سرکوبی این غریزه نشه.30
از دید اسلام، علاق? جنسی نه که با معنویت و روحانیت، منافاتی نداره، بلکه یکی از صفات ویژ? پیامبران دانسته شده. اون طور که یکی از اصحاب رسول اکرم به نام عثمان بن مظعون کار عبادت رو به حدی رسانده بود که روزها رو به روزه و شبا رو به نماز می گذارند و همسرش از این موضوع به پیامبر شکایت نمود و رسول اکرم با خشم به اون صحابه، اینجور فرمودند : “ای عثمان، به اون که خدا منو واسه رهبانیت نفرستادهه؛ شریعت من شریعت ذاتی آسانیه. من خود ً نماز می خوانم و روزه می گیرم و با همسر خودمم آمیزش می کنم. هرکی می خواهد از دین من پیروی کنه باید سنت منو قبول کنه. ازدواج وآمیزش زن و مرد با همدیگه، جزء سنتای منه.”31
فصل دوم
آثارحقوقی مترتب
بر زناشوئی
در بحث عقد نکاح
مبحث اول : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در مشکلات عقد نکاح
در این مبحث طی گفتارهای جداگونه به بررسی مشکلات نکاح، تعریف و انواع اون و مفید مترتب بر زناشوئی در این مشکلات، خواهیم پرداخت.
گفتار اول : تعریف مشکلات نکاح و انواع اون
بند اول : تعریف مشکلات نکاح
مشکلات نکاح اموری هستن که با وجود اونا، نکاح بین زن و مرد امکان نداره، هر چند که شرایط اساسی عقد هم موجود باشه.32
بند دوم : انواع مشکلات نکاح
مشکلات نکاح در مواد 1045 تا 1062 قانون مدنی، نامبرده شده :
1 – قرابت : که شامل قرابت نسبی، سببی و رضاعی هستش . ( ماد? 1045 تا 1049 ق.م) نکت? مهمی که باید در این بین مورد توجه بگیره، اینه که قانونگذار قرابت حاصل از شبهه و زنا رو هم در این ماده گنجاندهه.
2 – شوهر داشتن زن و استیفای عدد زن و شوهر مرد ( ماد? 1050 ق.م)
3 – عد? زن
4 – طلاق سوم و نهم
5 – کفر
6 – احرام
7 – لعان
8 – خارجی بودن
در بین مشکلات بالا الذکر، مشکلات اول، دوم، سوم و چهارم به بحث این پایان نامه، در رابطه هستش و بقی? این مشکلات، از موضوع این پایان نامه، خارجه و از پرداختن به اونا، خودداری می شه. در گفتار آینده به مفید زناشوئی درموانع در رابطه خواهیم پرداخت.

گفتار دوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی درانواع مشکلات نکاح
بند اول : قرابت
قرابت به معنای خویشاوندیه و در قانون مدنی ایران به سه قسمه: نسبی، سببی و رضاعی. قرابت نسبی، خویشاوندی مربوط به خونه و رابطه ایست بین دو نفر که یکی از نسل دیگری یا هر دو از نسل شخص ثالثی باشن. یعنی، قرابت نسبی بین کسائی هست که دارای یه خون و نیاکان مشترک هستن.33
قرابت سببی تنها یه جور از قرابت هستش که زناشوئی در اون، باعث ایجاد احترام نکاح با بعضی از آدما می شه. فامیلی که نکاح با اونا به دلیل قرابت ممنوعه، محارم نامیده می شن.34 قرابت سببی خویشاوندی به دلیل ازدواجه و رابطه ایست بین زن و شوهر با همدیگه و بین هر یک از زن و شوهر با خویشان نسبی همدیگه.35
قرابت رضاعی قرابت به دلیل خوردن شیره و ویژ? حقوق اسلام و کشورهای اسلامیه. این نوع قرابت، تنها ، باعث ایجاد احترام نکاح بوده و بقیه مفید قرابت رو نداره. طبق ماد? 1046 قانون مدنی، قرابت رضاعی، در صورتی ایجاد می شه که اول اینکه ً: شیر زن از حمل قانونی حاصل شده باشه؛
دوم اینکه ً: شیر مستقیما ً از پستان مکیده شه؛
سوم اینکه ً: طفل دست کم یه شبونه روز و یا 15 دفع? پشت سر هم، شیر کامل خورده باشه، بی اینکه در این بین، غذا یا شیر زن دیگری رو خورده باشه.
رابعا ً: شیر خوردن طفل، قبل از تموم شدن دو سال از تولد اون باشه.
پنجم ً: مقدار شیری که طفل خوردهه، از یه زن و شوهر باشه. یعنی اگه طفل در شبونه روز مقداری از شیر یه زن و مقدری از شیر یه زن دیگه مکیده باشه، قرابت ایجاد نمی شه، حتی اگه شوهر اون دو زن یکی باشن.
البته نکته ای که در این بین، باید مورد توجه بگیره، اینه که قانونگذار در پیدایش این نوع قرابت، تنها به شیری توجه داشته که از زناشوئی شرعی، بوجود اومده باشه و در صورتیکه شیر زن، از راه نزدیکی غیر شرعی، بوجود اومده باشه، باعث ایجاد قرابت رضاعی نمی شه.

  • 1


دیدگاهتان را بنویسید