گفتار اول: تاریخچه سازمانای بین المللی15
گفتار دوم: معنی سازمانای بین المللی17
گفتار سوم: ویژگیا و خصوصیات کلی سازمانای بین المللی20
گفتار چهارم: عضویت در سازمانای بین المللی23
گفتار پنجم: مصونیتای سازمانای بین المللی24
گفتار ششم: فایدهای سازمانای بین المللی27
فصل سوم
شورای امنیت
گفتار اول: کلیاتی در مورد شورای امنیت30
مبحث اول: ترکیب شورای امنیت30
مبحث دوم: نحوه رأی گیری در شورای امنیت32
مبحث سوم : آیین کار شورای امنیت34
مبحث چهارم: دستور کار شورای امنیت36
مبحث پنجم: ریاست شورای امنیت و اداره امور آن37
گفتار دوم: وظایف و اختیارات شورای امنیت38
شورای امنیت در اجرای وظایف اصلی خود به دو راه عمل می کند42
گفتار سوم: حق وتو44
مبحث اول: تعریف حق وتو44
مبحث اول: علل و چگونگی ایجاد و پیدایش حق وتو46
مبحث دوم: طرفداران حق وتو48

در این سایت فقط تکه ایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شه که ممکنه هنگام انتقال از فایل ورد به درون سایت کلمات به هم بریزد یا شکلا درج نشه

شما می تونید تکهای دیگری از این مطلب رو با جستجو در همین سایت بخونین

ولی واسه دانلود فایل اصلی با فرمت ورد شامل همه قسمتا با منابع کامل

اینجا کلیک کنین

مبحث سوم: مخالفین حق وتو49
گفتار چهارم: آیین کار شورای امنیت50
گفتار پنجم: ایران و شورای امنیت51
مبحث اول: قضیه اشغال ایران به وسیله نیروی نظامی اتحاد جماهیر شوروی51
مبحث دوم: قضیه ملی کردن صنعت نفت و جزیرها سه گانه52
مبحث سوم: اشغال سفارت آمریکا در تهران53
مبحث چهارم: جنگ عراق علیه ایران و کاربرد سلاحای شیمیایی در عراق علیه ایران54
فصل چهارم
شورای امنیت و تغییر مداخلات بشر صمیمی صمیمی پس از جنگ سرد
گفتار اول: دخالت بشر صمیمی در خقوق بین الملل سنتی57
مبحث اول: ساخت اصل منع توسل به زور58
مبحث دوم: تغییر نظام بین الملل و نقش جدید شورای امنیت60
گفتار دوم: بحران عراق61
گفتار سوم: بحران بوسنی – هرزگوین65
گفتار چهارم: بحران انسانی در سومالی67
گفتار پنجم: بحران کوزوو69
گفتار ششم: ترتیبات منطقه ای و منشور ملل متحد70
گفتار هفتم: ماده 51 منشور ملل متحد و اتحادیهای دفاعی72
فصل پنجم
شورای امنیت و پرونده هسته ای ایران
گفتار اول: مسئله هسته ای75
گفتار دوم: مروری بر تاریخچه برگشت پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت77
گفتار سوم: نگاهی به موضوع هسته ای ایران79
گفتار چهارم: قانون قطعنامهای شورای امنیت در مورد برنامه هسته ای ایران84
گفتار پنجم: بررسی حقوقی برگشت پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت88
گفتار ششم: چرا پرونده هسته ای ایران باید از شورای امنیت به آژانس بازگردد؟91
گفتار هفتم: نتیجه های احتمالی تصویب قطعنامه جدید شورای امنیت علیه ایران92
گفتار هشتم: تقابل حاکمیت حقوق بین الملل و صلح بین المللی97
مبحث اول: آزمایش موضوع برگشت پرونده به شورای امنیت99
مبحث دوم: مبانی قانونی رابطه آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای امنیت 100
مبحث سوم: قانون برگشت پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت103
شورای امنیت و رعایت حقوق بین الملل در تئوری105
شورای امنیت و رعایت حقوق بین الملل در عمل108
مبحث چهارم: بررسی بیانیه ریاست شورای امنیت113
نتیجه گیری116
منابع و مأخذ119
چکیده انگلیسی120
چکیده
با توجه به اهداف مشترک دول بین المللی درجهت حفظ دنیا در برابر جنگای زیاد و ایجاد جهانی فارغ ازخطر تجاوز،ضرورت ایجاد یه سازمان بین المللی به منظورنیل به اهداف خود بیش ازپیش احساس شه پس به دنبال شکست جامعه ملل در جلوگیری وپیشگری از ایجاد جنگ جهانی دوم قدرتای فاتح جنگ جهانی دوم پساز نشستها و گفت و گوا مقدماتی، و ایجاد کنفرانسای زیاد و مراحل مختلف و آخرش گفت و گوا پایانی در 25 ژوئن سال 1945 با اتفاق آراء منشور و سازمان ملل رو بوجود آوردند. در رابطه با تحقق اهداف مشترک ملل متحد که همون حفظ صلح بین المللیه اعضای اون طی مواد 24 تا 26 منشور مسئولیت آسون صلح و امنیت بین المللی رو به شورای امنیت که یکی از ارکان مهم سازمان ملل متحد هستش واگذار نمودهاند. البته شورای امنیت در راه انجام وظایف قانوین خود دارای تحولاتی بوده که اجرای وظایف اصلی اونو تحت اثر قرار داده وتأثیرات اونو در مسائلی مثل بحران عراق، بحران بوسنی و هرزگوین، بحران انسانی در سومالی، بحران کوزوو و … رو میشه به روشنی نگاه کرد. مفید شورای امنیت رو در موضوع هسته ایران هم میشه مورد جدا سازی و بررسی قرار داد. علی خلاف میل مدیران کل آزانس بین المللی انرژِی اتمی در زمان زیاد مدیریت خودشون رکی در مورد نبود همکاری جمهوری اسلامی ایران با آژانس و یا اسناد و مدارکی مربوط به نبود صلح آمیز بودن فعالیت هسته ایی ایران به دست نیاوردند و یا هیچ نشونهای یا موردی مبنی بر خروج و یا نبود اجرای تعهد ایران از چارچوب قوانین و قوانین آژانس نگاه ننمودهاند، ولی توجه می شه قطعنامها و بیانیهای زیادی علیه ایران به وسیله شورای امنیت تصویب گردید که قطعنامهای زیاد تحریمی علیه ایران نمونه مشخص اون میباشد. در این پایان نامه بدوا در مورد سازمان ملل متحد و چگونگی شکل گرفتن و وظایف و اختیارات اون اشاره وسپس درخصوص سازمانهای بین المللی ومزایا و مصونیتهای اون و همچنین در مورد شورای امنیت به عنوان یکی از ارکان سازمان ملل متحد ودر پایان به موضوع پرونده هستهای ایران واقدامات شورای امنیت درخصوص اون اشاره شده.
واژگان کلیدی: سازمان بین المللی، اتفاق آراء، منشور، صلح بین المللی، سازمان ملل متحد،فعالیت هستهای ایران، شورای امنیت، آژانس بین المللی، انرژی اتمی، قطعنامه، تحریم، موضوع هستهای ایران
مقدمه
تاریخ جامعه بشری پر از اتفاقات و حوادث مختلفیه که بعضی از اونا پیشرفتهای مادی و معنوی زیاد به ارمغان بیاره و بعضی هم آدمی رو به سختیا و خسارات خیلی گرفتار ساختهه. اینجوری سازمانای بین المللی به عنوان ارگانیسمای بین المللی واسه حل مشکلات به دلیل روابط بین الملل مددکار دولتا شدن. بطوریکه درحال حاضر مثل نهاد ایی حقوقی تقریبا در تموم میدانای روابط بین الملل حضوری فعال یافته ان و مسائل مربوط به صلح و امنیت جهانی و منطقه ای، اقتصادی و تجارت بین المللی، حقوق بشر و همه مسائلی که با منافع جامعه بین المللی در رابطه باشه. عموما در چارچوب سازمانای بین المللی تنظیم می شه. اساسی ترین نیازها و دیرینه ترین آرزوهای بشر ایجاد صلح و امنیت جهانی و ایجاد همکاریای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هستش ولی جلو بردن هدفای صلح بین المللی و رفاه عمومی جهانیان بی ایجاد نهاد ایی که این اهداف رو دنبال کنن ممکن نمی باشه.
صرف نظر از ضعفای جامعه ملل نه که احساس نیاز به ایجاد جامعه جدیدی از دولتا از بین نرفت بلکه دو برابر شد. پس با این باور که تنها راه صلح و امنیت بین المللی ایجاد یه سازمان جدید با ساختار جدید مورد نیاز هستش. دولتهای فاتح جنگ، سازمان ملل متحد رو تاسیس کردن.
پس از ایجاد سازمان ملل متحد تحولاتی که در دنیا انجام شده، تغییراتی عجیب در نظام داخلی دولتا و برابری مقررات اونا با قوانین بین المللی بوجود آوردهه. علیرغم مفید مثبت ایجاد این سازمان بر جامعه بین المللی، باید توجه داشت که این سازمان ضعفا و ناکامیای بزرگی هم داشتهه که نمونه اون میشه به سیاست دوگانه شورای امنیت در قبال دولتای مختلف، نبود موفقیت در ایجاد نظم بین المللی اقتصادی، نداشتن ضمانت اجرایی کافی در اجرای قوانین حقوق بین الملل و. . . اشاره کرد.
بیان مسئله
یکی از تحولات مهم و اساسی در سازمان ملل و به دنبال اون در جامعه جهانی تغییر در کارکرد و کارکرد شورای امنیت سازمان ملل هستش. مخصوصا جنگ سرد باعث تغییر در رفتار شورا نسبت به مسائل جهانی شده مهمترین وظیفه شورای امنیت حفظ صلح و امنیت جهانیه که در گذشته بصورت تحریم و یا به شکل سخت افزاری و نظامی تعریف شده و یا در مورد عملیاتای حفظ صلح شاهد یه تغییر اساسی هستیم که در نوع خود مهمه. اما بعد از پایان جنگ سرد چرخش اساسی در رفتار شورای امنیت رو شاهد هستیم که به یه جور صلاحیت شورا گسترده می شه و در مسائل حقوقی هم ورود نموده و اقدام به ایجاد صلح می کنه. ایجاد دادگاهای کیفری در یوگسلاوی سابق یکی از مهمترین مفید شورای امنیت سازمان ملل هستش اما در شرایط الان ورود شورای امنیت در پرونده هسته ی جمهوری اسلامی مهمه که به دلیل رابطه آژانس و شورا این پرونده به شورای امنیت برگشت داده شده که به دنبال اون شاهد ارسال قطعنامهای 1696، 1737، 1747، 1803، 1929، علیه فعالیتای صلح آمیز جمهوری اسلامی هستیم بحث اساسی در این مورد اینه که طبق چه مبانی و دلایل حقوقی پرونده ایران از طرف آژانس به شورای امنیت برگشت داده و از پایه آژانس از اینجور حقی بهره مند بوده و اقدام آژانس دارای قانون هستش؟ و نکته بعدی اینه که طبق چه اصول و دلایلی شورای امنیت اقدام به ارسال قطعنامه علیه ایران نمودهه و به یه جور حقوق ایران در مورد پیشرفت رو ندیده گرفته و تکالیفی رو نسبت به پیوستن ایران به قرارداد الحاقی رو خواستار شده و این موضوع منطبق با اصول منشور ملل متحد هستش؟ در هر حال نقش آفرینی شورای امنیت در سالهای گذشته افزایش یافتهه و به یه جور کارکردهای حقوقی هم از این نهاد سیاسی سرزدهه که باید این مفید از دید حقوق بین الملل مورد بررسی بگیره.
هدف و کاربرد تحقیق
این تحقیق می تونه مورد استفاده نهادهایی چون وزارت خارجه و شورای عالی امنیت ملی بگیره.
سوال اصلی تحقیق(مسائل تحقیق)
– تغییر در کارکردای شورای امنیت در مسائل جهانی مثل پرونده هسته ای جمهوری اسلامی با مبانی حقوقی قابل بررسی هستش ؟
فرضیه ها
1. مفید شورای امنیت در بعضی موردها منطبق با مبانی حقوقی بین الملل نمی باشه.
2. شورای امنیت بدوندر نظر گرفتن حاکمیت ملی کشورها اقدام به ارسال قطعنامه علیه کشورها نمودهه.
3. شورای امنیت سازمان ملل در پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران دارای صلاحیت نمی باشه.
روش تحقیق
با توجه به کتابخونه ای بودن موضوع اول جمع بیاری منابع و بعد فیش ورداری منابع و در آخر جدا سازی و بررسی داده ها و اطلاعات در مورد موضوع انجام میشه.
سوابق تحقیق
کتب و مقالات زیادی دور و بر موضوع تحقیق منتشر و موضوعات مبسوطی در مورد موضوع تحقیق بیان نموده ان مثل میشه به حقوق سازمانای بین المللی دکتر سید قاسم وقتی – سازمانهای بین المللی دکتر رضا موسی زاده – نقش و جایگاه شورای امنیت در نظم جدید جهانی آقای سید داوود آقایی – حقوق بین الملل و نظام نبود گسترش سلاحای هسته ای آقای نادر ساق دست – تاریخچه انرژی هسته ای در ایران و دنیا (مرکز استاد و تاریخ و دیپلماسی) – انرژی اتمی و موازین حقوقی آقای پرویز جدید- پرونده هسته ای ایران آقای سیدحمید هاشمیوکتب ومقالات دیگری دور و بر تحقیق بالا بعنوان سوابق موجود هستش.
جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق
با توجه به تغییر در کارکردهای شورای امنیت در میدون جهانی و ورود در مسائل حقوقی مثل پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران مثل اینکه با ورود به اینجور موضوعاتی و تولید محتوا در مورد مفید شورای امنیت در مورد پرونده هسته ای ایران بشه بخشی از سیاست زدگی شورای امنیت و آژانس رو مورد توضیح و بررسی قرار داد.
فصل اول
کلیات و مفاهیم
مبحث اول:
سازمان ملل متحد و شکل گرفتن اون
گفتار اول:
گفت و گوا مقدماتی
شکست جامعه ملل در جلوگیری و پیشگیری از ایجاد جنگ جهانی دوم، منجر شد که ایجاد یه سیستم همکاری بین المللی تاثیرگذار به یاد حفظ دنیا در برابر جنگ بیشتر از قبل لازم قلمداد شه. سازمان ملل متحد به وسیله قدرتهای فاتح جنگ جهانی دوم ایجاد و پا به میدون بین الملل گذاشت.
گفت و گوا مقدماتی و اولین قدم در مورد ایجاد سازمان ملل متحد ارسال اعلامیه بین المتحدین بود این اعلامیه در 12 ژوئن سال 1941 در کاخ سنت جیمز در لندن به وسیله نمایندگان کشورهای استرالیا، اتحادیه آفریقای جنوبی، بریتانیا، زلاندنو، کانادا و تعداد دیگری از کشورها امضاء شد. امضاء کنندگان این اعلامیه براین مطلب تاکید داشتن که پایه واقعی صلح پایدار در سایه همکاری همه جانبه ملتهای آزاد، در جهانی فارغ از خطر تجاوز و جهانی که مردم اون از امنیت اقتصادی و اجتماعی بهره مند و بهره مند باشن، امکانپذیر هستش و هدف و هدف خودشو همکاری با همدیگه و هم با بقیه ملتهای آزاد اعلام داشتند1 و معتقدند که ما مردم ملل متحد با تصمیم به محفوظ داشتن نسلای آینده از بلای جنگ و با اعلام دوباره ایمان به حقوق اساسی بشر و به آبرو و ارزش شخصیت انسانی و تساوی حقوق بین مرد و زن و رعایت حقوق بین ملتا مثل کوچیک و بزرگ و ایجاد شرایط لازم واسه حفظ عدالت و احترام به چیزای مهم به دلیل عهدنامها و بقیه منابع حقوق بین المللی و کمک و پیشرفت اجتماعی و شرایط زندگی بهتر با آزادی بیشتر. 2
منشور آتلانتیک:
در مرحله بعد، آمریکا و انگلیس اعلامیه ای رو امضاء کردن که سیاست ملی دو کشور رو بیان می کنه این اعلامیه به منشور آتلانتیک معروفه که بر ضرورت تامین امنیت و آسایش همگانی و عمومی واسه آدما در دنیای بی تسلیحات و جنگ تاکید داشت که در این منشور دو کشور یاد شده بر ایجاد یه سازمان بین المللی تاکید داشتن.
اعلامیه ملل متحد:
این اعلامیه قدم بعدی در مورد ایجاد سازمان ملل متحد هستش که در اول ژانویه 1942 با ورود آمریکا به جنگ نمایندگان 26 کشور که علیه دولتهای آلمان، ایتالیا و ژاپن که به دولتای محور معروف بودن اعلان جنگ دادن، علاوه بر پذیرفتن اصول منشور آتلانتیک، خواستار همکاری همه جانبه دولتهای درگیر تا شکست کامل دولتهای محور، اعلامیه ملل متحد رو در واشنگتن امضاء کردن که در این اعلامیه عبارت ملل متحد به پیشنهاد روزولت رئیس جمهور وقت آمریکا انتخاب شد.
کنفرانسهای مسکو و تهران:
یکی دیگه از گامای بلند به یاد تاسیس سازمان ملل، کنفرانسای مسکو و تهران بود. در کنفرانس مسکو که در 30 اکتبر 1943 ایجاد گردیدوزرای خارجه کشورهای آمریکا، شوروی، انگلستان و چین بر ضرورت تاسیس یه سازمان بین المللی تاکید داشتن و معتقد بودن این سازمان باید طبق اصل حاکمیت کشورهای صلح دوست استوار باشه و از آمادگی لازم واسه عضویت کلیه کشورهای کوچیک و بزرگ بهره مند باشه و به یاد صلح و امنیت بین المللی ایجاد شه.

در کنفرانس تهران هم که در اول دسامبر 1943 ایجاد گردید. روسای جمهور سه کشور آمریکا، شوروی و انگلستان یعنی به ترتیب روزولت و استالین و چرچیل یه ماه پس از کنفرانس مسکو، طی نشستی در تهران اعلام کردن که ما بر مسئولیت بزرگی که بر دوش ما و کلیه ملل متحد، واسه بوجود آوردن صلحی که طبق حسن نیت توده های بزرگ ملتای دنیا استوار باشه واقف هستیم صلحی که هرگونه ترس از جنگ رو واسه چندین نسل برطرف سازد. 3
گفتار دوم:
گفت و گوا پایانی
کنفرانس دامبارتن اوکس:
این کنفرانس یکی دیگه از گامای تاسیس سازمان ملل متحد هستش که در سال 1944 در ویلایی در شهر واشنگتن به نام دامبارتن اوکس ساخته شد این کنفرانس در دو مرحله ساخته شد. در مرحله اول گفت و گوا بین نمایندگان آمریکا، شوروی و انگلیس انجام شد و در مرحله دوم، نمایندگان آمریکا، انگلیس و چین با هم به گفتگو پرداختند که حاصل توافق اونا راه حلای عملی تر واسه مدیریت دنیای پس از جنگ با عنوان سازمانای بین المللی عمومی بود. دراین کنفرانس، درباره ی اهداف و اصول سازمان بین المللی مورد نظر، عضویت و ارکان اصلی اون و پیش بینیای لازم واسه حفظ صلح و امنیت بین المللی و واسه همکاری اقتصادی و اجتماعی بین المللی، توافق ایی به عمل اومد که به باعث این کنفرانس مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین المللی رو بر عهده شورای امنیت که پایه مهم و حساس سازمان ملل هستش. گذاشتند که همه پنج قدرت بزرگ یعنی چین، فرانسه، شوروی، انگلیس و آمریکا می باید در اون دارای نمایندگانی دائم باشن. گرچه در مورد نحوه و چگونگی رای گیری در شورای امنیت توافقی حاصل نشد.
کنفرانس یالتا:
این کنفرانس با شرکت بزرگان سه کشور آمریکا، شوروی و انگلیس در یازدهم فوریه سال 1945 ساخته شد که هدف اون تصمیم گیری پایانی درباره مسائل مورد اختلاف بوده. در کنفرانس یالتا، قدرتهای بزرگ که پیروزی رو خیلی نزدیک می دیدند، علاوه بر حل اختلافای خود، توافقای کنفرانس دامبارتن اوکس4 رو تکمیل کرده و به شورای امنیت در سازمان بین المللی عمومی، حق و تو واگذار کردن و اینجوری سرنوشت دنیا رو به منافع خود پیوند زدند. 5
در اعلامیه کنفرانس یالتا اینجور آمدهه. . . ما موافقت کردیم که باید کنفرانسی با شرکت ملل متحد در تاریخ پنجم آوریل 1945 در سانفرانسیسکو ایجاد شه تا منشور این سازمان رو طبق روشهایی که در گفتگوهای صمیمی ما در دامبارتن اوکس پیشنهاد شده تهیه کنه.
کنفرانس سانفرانسیسکو:
این کنفرانس به دنبال دعوت نامه ایی که واسه ملتهای درگیر جنگ با دولتای محور ارسال شد. در شهر سانفرانسیسکو واقع در آمریکا با حضور پنجاه کشور متحد ساخته شد.
علیرغم توافقای قبلی دولتای قبلی مخصوصا قدرتهای بزرگ موضوعات مورد بحث اونا در چار محور تقسیم بندی شد و هریک مورد به عنوان یه کمیسیون جداگونه مورد بحث قرار گرفت.
کمیسیون اول: به مقاصد عمومی سازمان، اصول و عضویت اون، دبیرخانه و اصلاحات منشور پرداخت.
کمیسیون دوم: مامور مطالعه اختیارات و مسئولیتای مجمع عمومی شد.
کمیسیون سوم: مطالعه درباره ی شورای امنیت رو بعهده گرفت.
کمسیون چهارم: به مطالعه اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری پرداخت.
گرچه که در این کنفرانس بقیه کشورها واگذاری حق وتو به پنج عضو همیشگی رو مخالف با اصل تساوی حاکمیت کشورها مورد انتقاد قرار دادن اما آخرسر نمایندگان پنجاه دولت شرکت کننده در کنفرانس در تاریخ 25 ژوئن 1945، به اتفاق آراء منشور ملل متحد رو امضا کردن و سازمان ملل متحد رو بوجود آوردند.
اولین شورای عمومی سازمان ملل متحد با حضور 51 نماینده6 از کشورها در 10 ژانویه 1946 در لندن ساخته شد و پس از چار سال یعنی 24 اکتبر سال 1349 پس از به اجرا گذاشتن منشور سازمان ملل متحد، اجلاسی در نیویورک و در مقر اصلی سازمان ملل متحد افتتاح شد تا طی مراسمی مقر اصلی سازمان ملل به دنیا معرفی شه.
پس نکته قابل اشاره اینکه منشور سند ایجاد دهنده سازمان ملل متحده که حقوق و تعهدات کشورهای عضو رو تعیین و ارگانها و روش کار ملل متحد رو مشخص می کنه.
در هر حال منشور به عنوان معاهده ای بین المللی، اصول کلی روابط بین الملل از برابری حاکمیت کشورها گرفته تا جلوگیری از استفاده از زور و روابط بین الملل به هر روش مخالف با اهداف ملل متحد رو تهیه کرده.
منشور شامل یه صفحه مقدمه، نوزده فصل و 111 ماده هستش. 7
گفتار سوم:
ارکان، و اهداف و اصول سازمان ملل متحد
الف) ارکان سازمان ملل متحد
طبق ماده 7 منشور ملل متحد ارکان اصلی سازمان ملل متحد به توضیح زیر هستش:
1- شورای امنیت
2- مجمع عمومی
3- شورای اقتصادی و اجتماعی
4- دیوان بین المللی دادگستری
5- دبیرخانه
6- شورای قیمومت
همه ارکان سازمان ملل متحد در مقر ملل متحد در نیویورک قرار دارن، مگه دیوان بین المللی دادگستری که محل اون در شهر لاهه هلنده و موسسان سازمان ملل متحد دستور کار گسترده ای که لازمه سعی و تلاش خیلی بود واسه این سازمان جهانی جدید تهیه کردن.
ب) اهداف سازمان ملل متحد؛
طبق ماده 1 منشور ملل متحد، سازمان ملل متحد چار هدف در رابطه به هم رو دنبال و در دستور کار و اولویت فعالیتای خود قرار میده و اون عبارتند از:
1- حفظ صلح و امنیت بین المللی.
2- ایجاد روابط صمیمی بین ملتها طبق رعایت حقوق برابر و اختیار مردمان و انجام تصمیمات لازم به یاد تحکیم صلح بین المللی
3- تحقق همکاریای بین المللی در مسایل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بشر صمیمی با هم با گسترش حقوق بشر. 8
4- عمل کردن به عنوان مرکزی واسه هم جهت کردن مفید دولتها در رسیدن به این اهداف مشترک. اعضای سازمان ملل متحد در تعقیب اهداف و مقاصد مورد اشاره در ماده اول منشور، طبق اصول هفتگانه زیر عمل می کنن. 9
1- سازمان برمبنای اصل تساوی حاکمیت کلیه اعضاء اون قرار داره.
2- کلیه اعضاء به یاد تضمین حقوق و فایدهای به دلیل عضویت، تعهداتی رو که به باعث این منشور بر عهده گرفته‌ان با حسن نیت انجام می دن.
3- کلیه اعضاء اختلافات بین‌المللی خودشو به شکلای صلح‌آمیز به روشی که صلح و امنیت بین‌المللی و عدالت به خطر نیافتد، حل می کنن.
4- کلیه اعضاء در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از اون علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولتی یا از هر روش دیگری که با اهداف ملل متحد مباینت داشته باشه خودداری می کنن.
5- کلیه اعضاء در هر اقدامی که سازمان برطبق این منشور به عمل بیاره به سازمان همه گونه مساعدت می کنن و از کمک به هر دولتی که سازمان ملل متحد علیه اون اقدام احتیاطی یا قهری به عمل می‌بیاره خودداری می کنن.
6- دولت ایی که عضو ملل متحد نیستن تا اونجا که واسه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی ضروریه طبق این اصول سازمان از اونا مراقبت کنه.
7- هیچ یه از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد رو مجاز نمی‌داره در اموری که ذاتاً جزو صلاحیت داخلی هر دولتیه دخالت کنه و اعضاء رو هم مجبور نمی‌کنه که اینجور موضوعاتی رو پیرو مقررات این منشور قرار دهند.
ج: اصول سازمان ملل متحد؛
1- اصل برابری حاکمیت اعضاء
2- اصل حسن نیت در اجرای تعهداتی که کشورهای عضو به باعث این منشور به عهده گرفتن.
3- اصل حل اختلاف بیت المللی به راههای صلح آمیز 10
4- اصل نبود تهدید به زور یا نبود مصرف اون به هر راه که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشه.
5- اصل همراهی و همکاری کشورهای غیر عضو سازمان به اجرای این اصول
6- اصل حمایت از مفید سازمان ملل متحد
7- اصل نبود دخالت در اموری که داتا در صلاحیت ملی کشورهاست. 11
فصل دوم
سازمانهای بین المللی
گفتار اول:
تاریخچه سازمانای بین المللی
داد و ستد و تجارت جهانی و ارتباطات روز افزون بین المللی، علل پیدایش و پیشرفت سازمانای بین المللی بوده.
مکانیسمای ارتباطی و پیشرفتای روزافزون ارتباطات و گسترش تجارت جهانی منجر شد تا ایجاد یه سازمان و یا نهادهایی همراه با مقررات و ضوایط خاص حاکم بر اون بیشتر از قبل مورد نیاز احساس شه بعنوان مثال کنسول یکی از نهاد هاییه که مردم یونان و روم قدیم به یاد حمایت از منافع شهروندان خود بنادر کشورهای خارجی که به تجارت مشغول بودن ایجاد گردید.
به دلیل نبود مسئولیت سیاسی کنسول در خارج از کشور، افراد دیگری بعنوان نماینده سیاسی کشور خود با عنوان سفیز به خارج از کشور اعزام شدن.
کنسول و سفیر که به اون دیپلماسی دوگانه گفته می شه از قرن پانزدهم با پیشنهاد حکومت ایتالیا جای خودشو به “سفیر دیپلماتیک دائم” داد.
روش مبادله سفرا به همراه هیات دیپلماتیک از اون تاریخ به بعد عادی شد. اما روابط بین المللی و گسترش و پیچیدگی اون، کم کم ناتوانی سفرای دایم رو در حل و فصل مسایل و اختلافات جهانی و منطقه ای رو بیشتر از قبل آشکار و اثبات نمود. چون که در بعضی مسائل اختلافات نه که شامل دو کشور بلکه چندین کشور رو هم شامل می شد و قطعا حل و فصل اینطور اختلاف لازمه گفت و گوا چند جانبه ای بود که می باید از راه کنفرانسای بین المللی انجام می شد. پس، ایجاد کنفرانسهای بین المللی که ایجاد شده از نمایندگان کشورها بودن، تنها راه برسی به حل و فصل صلح آمیز اختلافات به نظررسیدند که از نیمه قرن نوزدهم تمایل و تمایل کشورها به ایجاد و برگزاری اینجور کنفرانسها و تجمعاتی بیشتر و بیشتر شد. 12
نمونه ای از این تجمعات میشه به کنفرانس صلح وستفالی اشاره کرد که در سال 1648 ایجاد گردید و بعنوان یه کنفرانس بین المللی تلقی می شه. بعدا در قرن نوزدهم نشستها و کنفرانسهای زیادی منعقد گردید که هریک باعث انعقاد معاهدات مختلفی منجر شدن. مثل صلح نامه ایی از راه کنگره وین در سال 1815 بین کشورهای اروپایی منعقد گردید که این موضوع پس از جنگای ناپلئونی ایجاد گردید و دیگه گفت و گوا صلح پاریس در سال 1918 بود که پس ازپایان جنگ جهانی اول که باعث انعقاد “معاهدات ورسای” در سال 1919 گردید.
پس از آنجاییکه گفت و گوا دیپلماتیک دو جانبه واسه حل و فصل مشکلات و اختلافات منظقه ای و جهانی خیلی نامناسب و ضعیف بوده ان واسه  همین هر گونه قرارداد و پیمان صلحی به دنبال گفت و گوا به شکل یه کنفرانس بین المللی منعقد می شد.13 لازم به ذکره که واژه “سازمان بین المللی” واسه اولین بار در قرن نوزدهم به وسیله وکیل اسکاتلندی “جیمز لوری بر” استفاده کرده شد. 14
گفتار دوم:
معنی سازمانای بین المللی
الان سازمانهای بین‌المللی در جنبهای مختلف روابط بین‌الملل دارای اشتغالات و فعالیتهای زیادی می‌باشن. این سازمانها در میدون‌های مختلف زندگی بشری وارد شده و حل خیلی از مسائل و معضلات جهانی از این راه ممکن شده. سازمانهای بین المللی محصول اراده دولتها بوده که واسه تحقق اهداف مشترکی بنا نهاده شدن و در کنار دولتها جزء تابعان فعال حقوق بین‌الملل حساب می‌شن و نقش مهمی رو در پیشرفت و تغییر حقوق بین‌الملل اجرا می کنن. بر خلاف دولتها که از صلاحیت عام برخوردارن سازمانهای بین المللی پیرو اصل تخصصی بودن می‌باشن و اختیارات اونا در حدودیه که به طور روشن یا ضمنی از طرف دولتها به اونا اعطا شده. علی خلاف میل نقش مثبت این سازمانها در پیشرفت قوانین بین‌المللی همیشه این امکان هست که اونا از راه اصلی خود منحرف شده و موازین بین‌المللی رو ندیده بگیرند.
سازمانهای بین‌المللی گرچه دارای شخصیت حقوقی جداگونه از اعضا هستن ولی در آخر این دولتهای عضو هستن که گردانندگان اصلی این سازمانها حساب می‌شن. ساختار این سازمانها زیاد به گونه‌ایه که این اجازه رو به دولتهای عضو می ده که در بعضی موردها اراده خودشو بر سازمان مجبور نموده و تصمیمات سازمان رو در جهت تامین منافع خود هدایت کنه. این نوع مجبور اراده در زیاد موردها به نقض موازین بین‌المللی منجر می‌شه. در موضوع برنامه هسته‌ای ایران هم که در این تحقیق بررسی شد به روشنی میشه این رو نگاه کرد. کارکرد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای امنیت در این قضیه نشون داد که صرف تاکید نظری بر اصل استقلال شخصیت حقوقی سازمان بی وجود سازوکارهای مناسب واسه محافظت از اون، در عمل نمیتونه مانع نفوذ ناروای دول قوی در امور سازمان گردیده و استقلال سازمان رو حفظ کنه.
واسه جدا سازی و بررسی هر موضوع حقوقی، اول باید به تعریف موضوع اقدام کرد و حدود اونو مشخص نمود. چون که سازمان بین المللی بعضی وقتا به عنوان مفهومی کلی به ساختار و نظم جامعه بین المللی دلالت داره که همیشه با موجودیت جامعه بین المللی آغشته گشته و جزء لاینفک اون می باشد15 و بعضی وقتا هم معرف نهادی بین المللیه که متولد می شه. زندگی می کنه و می میرد مثل اینکه یه جور سر و کار بین هر دو معنی سازمان بین المللی هست. 16
پس سازمان بین المللی عبارت از جامعه نهادینه گروهی از کشورهاست که به یاد تحقق هدفهای مشخص و مشترک در موردای مختلف (اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و غیره) با همدیگه همکاری می کنن. البته سازمانای بین المللی خود هم می تونن در گروه موسسان سازمان بین المللی جدیدی باشن. مبنای تاسیس هر سازمان بین المللی، “معاهده موسس” است که به معنی اساسنامه اون سازمانه. تابعان فعال حقوق بین الملل، با انعقاد اینجور معاهده ای که یه سند چند جانبه بین المللیه تمایل خودشو به همکاری منظم در محدوده مشخص بیان می دارن. پس معاهدات موسس سازمانهای بین المللی، مثل بقیه معاهدات بین المللی، پیرو حقوق معاهدات بین المللیه. 17
با توجه به موردها معنونه به دلیل رشد و پیشرفت سازمانای بین المللی، نمیشه تعریفی کامل از سازمانهای بین المللی که مقبولیت جهانی داشته باشه ارائه داد. اما چیزی که مثل اینکه اینست که با فائق اومدن بر اختلافات در نحوه ارائه تعریف، به یه اتفاق نظر کلی دست پیدا.
به نظر تاریخی جایگاه سازمانای بین المللی در جامعه بین المللی ناراحت از رشد همکاری دولتها با همدیگه و وجود مسائلی بوده که پس تحولات بین المللی مطرح گشته ان. با وجود این همکاری بین دولتا عامل بلافصل پیدایش سازمانای بین المللی نیس.
مفید دولتها اول از رهگذر مجاری دیپلماتیک و انعقاد معاهدات بین المللی هماهنگ گردید و پس از اون واسه اصلاح و روزآمد کردن اسناد موجود، ایجاد کنفرانسای بین المللی خاص و بعد منظم رو به دنبال داشت و اینطوری زمینه ایجاد و سازمانهای بین المللی آسون به شکل کمیسیونای رودخانه ای و اتحادیهای عمومی بین المللی فراهم شد. 18
بر این پایه از اول قرن نوزدهم دولتا به همدیگه نزدیکتر شدن و پس روابط بین المللی دووم و قوام بیشتری پیدا. واسه  همین، دولتها واسه حل مسائل روزمره خود سازمان ایی درست کردن و در اونا با همدیگه به همکاری پرداختند. البته احتمال داره که اندیشه سازمانای بین المللی از زمان ظهور اولین حکومتها مطرح بوده اما سازمانهای بین المللی در معنی امروزین قبل از قرن نوزدهم میلادی وجود نداشتهه و یکی از دلایل این اینه که قبل از قرن نوزدهم سیستم بین المللی، ایجاد شده از دولتهای دارای ثبات و استواری کافی نبود که بتونه همکاری بین المللی بین دولتها رو به عنوان شرط لازم ایجاد یه سازمان بین المللی به ارمغان آوَرَد. پس با امضای معاهدات وستفالی در سال 1648 میلادی زمینه ایجاد کنگرها و کنفرانسای بین المللی فراهم اومد ولی هنوز تا نهادین شدن همکاریای بین المللی فاصله خیلی بود.
در هر حال سازمانهای بین المللی رو نمیشه فقط به عنوان ابزار و وسیله همکاری قلمداد نمود. سازمانا در میدون روابط بین المللی کم کم از زندگی جداگونه بهره مند شدن و موقعیت خودشو به عنوان عنصر لازم زندگی بین المللی اثبات کردن، تا اونجا که دیوان بین المللی دادگستری در سال 1949 در رای مشورتی خود جهت فراهم درست کردن زمینه حضور فعال تر و تاثیرگذار تر سازمانای بین المللی در بخش روابط بین المللی بیان داشت که نوع و وجود تابعان هر نظام حقوقی ناراحت از نیازای هر جامعهه. بر همین پایه سازمانای بین المللی کم کم به عنوان ستون نظام حقوقی بین المللی جلوه گر شدن و جامعه بین المللی دولتها بر مشارکت اونا در فرآیندهای سیاسی و حقوقی بین المللی گردن نهادند. 19
گفتار سوم:
ویژگیا و خصوصیات کلی سازمانای بین المللی
سازمانای بین المللی دارای ویژگیای عام و مشترک هستن و افزون بر اون هر گروهی و یا هر یک از اونا هم دارای ویژگیای خاص و مخصوص به خوده.
خصوصیات عام و مشترک سازمانای بین المللی عبارتند از:
دارا بودن استقلال و شخصیت حقوقی بین المللی، جدا و جداگونه از کشورهای عضو، همیشگی بودن یا دارا بودن دووم و ادامه و داشتن سازمان و ارکان منظم. 20
با این حال میشه سازمانای بین المللی رو اینطور تعریف کرد که:
سازمانای بین المللی به تجمعی از دولتها گفته می شه که طبق یه سند تاسیس (معاهده) ایجاد می شه و اعضاء اون اهداف مشترکی رو در چارچوب نهادها و کارگزاریای ویژه با فعالیت همیشگی و همیشگی دنبال می کنن.
با بیان این تعریف ویژگیای سازمانای بین المللی رو میشه اینطور بر شمرد؛
1- سازمان بین المللی از جامعه دولتها ایجاد می شه.
2- سازمان بین المللی طبق یه سند تاسیس ایجاد می شه.
3- اعضای سازمان اهداف مشترکی رو دنبال می کنن.
4- فعالیت سازمان در چارچوب ارکان و کارگزاریای خاص صورت می گیرد.
5- فعالیت سازمان همیشگی و مداومه. 21
الف- جامعه دولتها
سازمان بین المللی از جامعه دولت ایی ایجاد می شه که سند تاسیس سازمان رو تصویب کردن. هریک از دولتهای عضو با اعزام نمایندگانی به سازمان از مواضع و منافع خود دفاع می کنن.
گرچه اعضای ایجاد دهنده سازمانای بین المللی معمولا از دولتها هستن، ولی میشه شاهد سازمان ایی با موجودیتای غیر دولتی هم بود.
– مثلا طبق اساسنامه سازمان بین المللی کار، علاوه بر نمایندگان دولتا، نمایندگان اتحادیهای کارگران و کارفرمایان می تونن در گفت و گوا شرکت و در انجام تصمیم سهیم باشن.
– و یا قضات دیوان بین المللی دادگستری (لاهه) نماینده دولت اصلی خود به شمار نمی آیند و با حفظ استقلال رای، از مواضع حقوقی خود دفاع می کنن، حتی اگه بر خلاف مواضع دولت اصلی شون باشه.
– اعضای بعضی از سازمانا، نمایندگان دولت نبوده، بلکه نماینده (مردم) هستن؛ مثل نمایندگان مجلس اروپا
ب- تصویب سند تاسیس:
لازمه ایجاد یه سازمان بین المللی، علاوه بر جامعه دولتها، تصویب سند تاسیس تحت هر نام به وسیله اعضاءه(عهد،منشور، اساسنامه و غیره). هرگونه تجمع دولتها بی تصویب سند تاسیس نمی میتونه باعث ایجاد یه سازمان بین المللی شه، وگرنه تجمع گروهی از دولتها بی تصویب اساسنامه مثل کنفرانسای بین المللی هستش که واسه مدت مشخص و موضوع مشخص ایجاد و پس از تبادل نظر شرکت کنندگان پایان می یابد.
تصویب سند تاسیس باعث دو امر می شه:
1- اعلام موجودیت سازمان

  • 1


پاسخی بگذارید