چگونگی نوشتن طرح تعالی 98-1397مدارس متوسطه براساس آخرین بخشنامه

طرح تعالی چیه ؟

طرح تعالی عنوان طرحیه که در سالای گذشته در مورد چگونگی تنظیم برنامه عمل به مدیران مدارس متوسطه ابلاغ گردید. تا قبل از ابلاغ این طرح به مدیران مقطع متوسطه ، نوشتن و تنظیم برنامه عمل و تقویم اجرایی براساس سلایق شخصی و محدودیتای زیاد انجام می گرفت. واسه  همین نوع نوشتن و چشم اندازه های همه مدارس با هم متفاوت بود. در همین رابطه معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با ابلاغ ای طرح به مدارس تونست ، برنامه ریزی مدیران مدارس رو با هم کامل نموده و طرحی رو واسه کلیه مدارس متوسطه همه کشور با یه قالب خاص فراهم کنه.

طرح تعالی

طرح تعالی مدارس متوسطه

طرح تعالی مدارس متوسطه کمک خیلی زیادی به رسیدن به اهداف آموزشی و پرورشی مدیران این مقطع نمود. باید به این دقت کنیم که مدیران مدارس متوسطه به دلیل پیش بینی کلیه فعالیتا و چشم اندازای موجود و اختصاص امتیاز به هر یک از محورا در فرم نپخته طرح تعالی خودشو مجبور به رعایت تک تک بندا می کنه. با رعایت همه جانبه و تنظیم و اجرای تموم و کمال طرح تعالی در مدارس متوسطه علاوه بر کب نمره و امتیاز کامل ارزشیابی علم آموزا هم از سطح علمی و آموزشی و همچنین تربیتی و پرورشی بالاتری بهره مند خواهند بود.

طرح تعالی در آموزش و پرورش

طرح تعالی در آموزش و پرورش از مهمترین طرح هاییه که در سالای گذشته به مدیران ابلاغ گردیدهه. در مدارس متوسطه علاوه بر مدیران معاونین و بقیه پستای سازمانی هم مجبور به برنامه ریزی و تهیه برنامه عمل براساس طرح تعالی هستن. مثل پستای سازمانی که برنامه هرساله خودشو براساس طرح تعالی تنظیم می کنه، معاون آموزشی، معاون پرورشی، معاون اجرایی ، معاون عمومی و آموزگاران هستن.

طرح تعالی در سامانه همگام

ثبت طرح تعالی متوسطه در سامانه همگام یکی از دستورالعملای زور اور به مدیران مدارس بود. مدیران مدارس متوسطه مثل عدی و دولتی ، هیئت امنایی، غیر انتفاعی و… باید طرح تعالی خودشو در سامانه ثبت نموده و از فایده های ثبت در سامانه همگام استفاده کنه. هدف از انجام این کار و ابلاغ این دستورالعمل فعال نمودن هر چه بیشتر مدیران و سرعت دادن در نوشتن و تهیه طرح تعالی به وسیله اونا می باشه.

طرح تعالی 98-97

در سال تحصیلی گذشته هم بخشنامه طرح تعالی مثل سالا و دوره های گذشتهه.باید به این دقت کنیم که طرح تعالی 98-97 جز در چند مورد و محور جزئی فرق زیادی با طرح تعالی سال گذشته نداره.طبق این شایستهه مدیران و معاونین محترم هر چه سریعتر به تنظیم و تهیه برنامه تعالی مدیریت کیفیت مدار خود اقدام نموده و اونو در سامانه همگام ثبت کنه. بدیهیه کارا سریعتر و با کیفیت تر مدیران مدارس می تونه روش رو به رشدی در رسیدن به اهداف آموزشی و پرورشی واحد آموزشی شون در مورد سند تغییر ریشه ای باشه.

دانلود کاملترین نمونه های طرح تعالی

در مورد چیزی که بیان گردید سایت برنامه دانلود نمونه های کاملی از طرح تعالی مدارس متوسطه رو تنظیم و تهیه نمودهه و جهت استفاده عزیزان در سایت بار گزاری نمودهه. مدیران و معاونین محترم می تونن جهت استفاده و بهره مندی از این طرحا به سایت برنامه دانلود مراجعه کنه.

واسه دانلود کاملترین نمونه های طرح تعالی مدارس متوسطه روی لینک زیرکلیک کنین

http://barnamedownload.com/downloads/77/

برچسب

طرح تعالی چیه,طرح تعالی مدرسه,طرح تعالی مدارس ساده,طرح تعالی مدیریت هنرستان,طرح تعالی سازمانی,طرح تعالی متوسطه اول,طرح تعالی مدیریت متوسطه اول,طرح تعالی بسیج,طرح تعالی مدرسه چیه,طرح تعالی مدیریت مدرسه متوسطه دوم,طرح تعالی مدیریت مدرسه ساده,طرح تعالی متوسطه دوم,طرح تعالی مدیریت مدرسه pdf,طرح تعالی در همگام,طرح تعالی مدیریت مدرسه متوسطه اول,طرح تعالی مدیریت مدارس متوسطه اول,طرح تعالی مدارس متوسطه اول,طرح تعالی مدیریت آموزشگاهی,طرح تعالی هنرستان,طرح تعالی در سایت همگام