مقالات و پایان نامه ها

دانلود مقاله b (1074)

گفتار اول: تاریخچه سازمانای بین المللی15گفتار دوم: معنی سازمانای بین المللی17گفتار سوم: ویژگیا و خصوصیات کلی سازمانای بین المللی20گفتار چهارم: عضویت در سازمانای بین المللی23گفتار پنجم: مصونیتای سازمانای بین المللی24گفتار ششم: فایدهای سازمانای بین المللی27فصل Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه ارشد b (1073)

2-3-1) مقدمه522-3-2) معنی اثربخشی522-3-3) سیر تاریخی باورا درباره اثر سازمانی542-3-4) اهمیّت اثر سازمانی552-3-5) معیارهای آزمایش اثر سازمانی562-3-5-1) مُدل سیستم منابع572-3-5-2) مُدل طبق مراحل درونی582-3-5-3) مُدل مراحل مدیریت582-3-5-4) مُدل ساختاری- وظیفه ای592-3-5-5) مُدل ارزش‌های رقابتی592-3-5-6) مُدل Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه b (1072)

نتیجه‌گیری و پیشنهادها119منابع126 مقدمه رشد و پیشرفت پایدار شرایط اقتصادی نیازمند تأمین اعتباره. یکی از راه‌های تأمین اعتبار کشورهای در حال پیشرفت یا دنیا سوم، جذب سرمایه خارجیه. بر این پایه، جبران عقب‌ماندگی و رسیدن Read more…

By 92, ago