مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه b (1072)

نتیجه‌گیری و پیشنهادها119منابع126 مقدمه رشد و توسعه پایدار اوضاع اقتصادی نیازمند تأمین اعتبار است. یکی از راه‌های تأمین اعتبار کشورهای در حال توسعه یا جهان سوم، جذب سرمایه خارجی است. بر این اساس، جبران عقب‌ماندگی Read more…

By 92, ago