جستجو در سایت

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

منبع تحقیق b (1088)

تحقیق حاضر به بررسی ” دولت الکترونیک “، ” شهر الکترونیک ” و ” شهرداری الکترونیک ” می پردازد.1-6-2- قلمرو مکانیقلمرو مکانی تحقیق شهرداری زاهدان می باشد.1-7- فرضیات / سوالات تحقیق 1) بسترهای استقرار و Read more…

مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه b (1086)

فصل چهارم-نمودارهاپیوست دو (نمودارها)105منابع111فهرست جداول عنوانصفحه جدول 1-1- پیش بینی ابتلا به دیابت7جدول3-1- ساختار مربوط به مشتقات:35جدول3-2. مقادیر عددی پارامتر RMSE با روشGA برای لایه های فرد در همبستگی 3/037جدول3-3. مقادیر عددی پارامتر RMSE با Read more…

مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه ارشد b (1085)

2-2-15- نتایج وپیامدهای تعهدسازمانی502-2-16- فرآیند تعهد سازمانی522-2-17- پیامدهای رفتاری و نگرشی تعهد532-3 قسمت سوم: رابطه بین جامعه پذیری سازمانی با تعهد سازمانی532-4- قسمت چهارم: پژوهش‌های مرتبط با موضوع پژوهش542-4-1- تحقیقات مشابه در زمینه‌ی جامعه پذیری Read more…

مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ مقاله b (1084)

2-2-15- نتایج وپیامدهای تعهدسازمانی502-2-16- فرآیند تعهد سازمانی522-2-17- پیامدهای رفتاری و نگرشی تعهد532-3 قسمت سوم: رابطه بین جامعه پذیری سازمانی با تعهد سازمانی532-4- قسمت چهارم: پژوهش‌های مرتبط با موضوع پژوهش542-4-1- تحقیقات مشابه در زمینه‌ی جامعه پذیری Read more…

مقالات و پایان نامه ها

منبع تحقیق b (1083)

3-6-3-6. روش مرتب سازی سریع نامغلوب ……………………………………….73 3-6-3-7. فاصله ازدحام ………………………………………………………………….74 3-6-3-8. ارزیابی کروموزوم ……………………………………………………………76 3-6-3-9. استراتژی انتخاب ……………………………………………………………..76 3-6-3-10. عملگر تقاطع ……………………………………………………………….77 3-6-3-11. عملگر جهش ……………………………………………………………….78 3-6-3-12. نخبه گرایی ……………………………………………………………………..78 3-6-3-13. پیدا کردن همسایگی Read more…

مقالات و پایان نامه ها

منبع مقاله b (1082)

3- حفاظت وحمایت جنگل اهمیت زیادی داشته باشد.4- مسأله بهرهبرداری از سطوح کوچک جنگل مطرح باشد.5 – نیروی کار به مقدار کافی وجود داشته باشد .1-8- جنگلهای هیرکانی جنگلهای هیرکانی باقیمانده جنگلهای دوران سوم زمین Read more…

مقالات و پایان نامه ها

منابع مقاله b (1079)

2-1-21.ایجاد اماکن رفاهی- ورزشی برای کارکنان و خانواده های آنان……………………………352-1-22.ایجاد غذاخوری در محیط کار……………………………………………………352-1-23.ایجاد تعاونی های مسکن و تهیه ی مسکن ارزان قیمت برای کارکنان ………………362-1-24.بیمه وبازنشستگی…………………………………………………….372-1-25.بازنشستگی…………………………………………………………………………….372-1-26.هدف طرح های بازنشستگی………………………………………………………..392-1-27. مزایای بازنشستگی…………………………………………39الف)بیمه ………………………………………………………………………………………40ب)بیمه عمر………………………………………………………………………………………41ج)بیمه خدمات Read more…

مقالات و پایان نامه ها

تحقیق دانلود b (1077)

2-10-1 متغیر وابسته21فصل دوم : مطالعات نظری221-2- مقدمه232-2- تحولات اجتماعی231-2-2- آگوست کنت252-2-2- دیدگاه ابن خلدون263-2-2- دیدگاه سوروکین274-2-2- نظریات تکامل285-2-2- اشاعه296-2-2- فرهنگ پذیری297-2-2- شهری شدن298-2-2- صنعتی شدن و خانواده299-2-2- طبقه بندی تغییرات اجتماعی3010-2-2- مرتن3111-2-2- هانتینگتون333-2- بازنمایی351-3-2- Read more…